TEMA:

Den livsviktiga resursen biologisk mångfald har behandlats styvmoderligt under lång tid, både i Sverige och utomlands. Djur- och växtarter har utrotats, ekosystem har skadats svårt och genresurser har försvunnit.

En ökande insikt bland våra politiker har medfört att den nedåtgående trenden har vänts på vissa områden. Numera har vi ju också både en internationell konvention och politiska beslut om att den biologiska mångfalden ska ”bevaras och hållbart nyttjas”. Dessa beslut ska även omsättas i praktiken.

Det är här som Centrum för biologisk mångfald (CBM) kommer in. CBM:s uppgift är att vara spindeln i ett nät av forskare, praktiker och administratörer, vilka på ett eller annat sätt sysslar med biologisk mångfald.

Vi ska se till att forskningsresultat uppmärksammas och används i praktiskt arbete t.ex. inom skogs- och jordbruk eller i kommunernas arbete med planfrågor. Vi ska komma med förslag till förbättringar av exempelvis olika regelverk så att den biologiska mångfalden säkras på sikt.

Vi ska också hjälpa forskarna att ta tag i sådana frågor som administratörerna och praktikerna har uppmärksammat. Våra metoder kommer att vara forskning, forskningssamordning, utbildning och information. Vad gäller seminarieserier och kurser tar vi gärna emot tips på ämnen och förslag på samarbete och samarrangemang.

Vår publikation Biodiverse, som Du nu håller i din hand, ska ge glimtar om forskning och andra aktiviteter och händelser som har betydelse för den biologiska mångfalden. ArtDatabanken kommer att medverka med nyheter om rödlistade arter på några av sidorna. Vi hoppas att Du ska få en intressant läsning!