TEMA:

Experter från alla länder runt Östersjön medverkar i ett projekt om hotade arter. Projektet syftar till att effektivisera artbevarandet genom att utveckla informationskanalerna. Man arbetar också med att ta reda på kunskapsluckor och föreslå åtgärder. Ett viktigt inslag i verksamheten är att samordna kunskapsresurser.

Arbetet har i ett första skede koncentrerats till kärlväxter och ryggradsdjur, utom fiskar. Det har bl.a. resulterat i en bok där regionens alla rödlistor för dessa grupper har sammanställts (Red Data Book of the Baltic Region, part 1 – Lists of threatened vascular plants and vertebrates. 1993). I en andra del, som nu är under utarbetande, presenteras ett stort antal arter av särskilt intresse för regionen.

Sedan 1995 omfattar projektet även kryptogamer, ryggradslösa djur och fiskar.

De geografiska enheterna som nu samarbetar är Åland, Finland, de ryska ”länen” Leningrad och Kaliningrad, Estland, Lettland, Litauen, Polen, de tyska förbundsstaterna Mecklenburg- Vorpommern och Schleswig-Holstein, samt Danmark och Sverige.

I det fortsatta samarbetet kommer troligen även Norge, Island, Kolahalvön och Karelen att ingå.