TEMA:

ArtDatabanken är det svenska samhällets organ för att insamla, lagra, utvärdera och tillhandahålla information om de rödlistade växterna, svamparna och djuren i landet. ArtDatabankens mål är att göra korrekta och objektiva bedömningar av hotsituationen för alla arter inom landet.

Fristående del av CBM

ArtDatabanken ingår organisatoriskt i CBM, men har egen budget och föreståndare.

ArtDatabanken permanentades 1991 efter en sexårig försöksverksamhet och är en gemensam angelägenhet för Naturvårdsverket och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Nu finanseras verksamheten direkt ur statsbudgeten med ett anslag på 5,7 miljoner kronor per år, medan SLU står för administration och lokaler. Till detta kommer också en del mindre forsknings- och utredningsprojekt.

Flora- och faunakomittéer

Ett antal fauna- och floravårdskommittéer är knutna till ArtDatabanken. Deras uppgift är att ansvara för bedömningar av de enskilda arternas status och att upprätta listor över de hotade arterna.

Dessa s.k. rödlistor fastställs sedan officiellt av Naturvårdsverket. Artfaktablad skrivs också för varje art. Där finns all relevant information om status, ekologi, hotbild, lämpliga skyddsåtgärder och litteraturreferenser för arten i fråga.

Även om arbetet i första hand är inriktat på de rödlistade arterna, engagerar sig ArtDatabanken för hela den biologiska mångfalden på artnivå. Detta ansvar har t.ex. tagit sig uttryck i ekologiska kataloger för lavar, mossor och svampar.