Vid institutionen för trädgårdsvetenskap i Alnarp har man upprättat en tillfällig genbank för de insamlade prydnadsväxterna från gamla trädgårdar. Här en lågvuxen påsklilja (Narcissus pseudonarcissus).
Foto: Eva Jansson
TEMA: Genom att samla in och bevara arter och sorter av gamla, friska och härdiga trädgårdsväxter, hoppas man kunna återintroducera några av dessa i handeln. En genbank för insamlade prydnadsväxter är redan under uppbyggnad i Alnarp.

Då gamla, fina trädgårdar nu byter ägare, anammas ofta det lättskötta trädgårdsidealet med gräsmatta och städsegrönt. Därmed försvinner många växter och kunskapen om deras historia, skötsel och användning. Genom att samla in gamla växter, kan både unikt genmaterial och bra och härdiga sorter bevaras. Det vore också önskvärt att gamla trädgårdsmiljöer kunde sparas åt kommande generationer.

Kulturväxter under utredning

I Sverige har man kommit en bit på väg med att bevara den biologiska mångfalden i den vilda floran och faunan. För de odlade växterna och husdjuren finns för närvarande inte samma långsiktiga utvecklingsresurser. Ett kulturväxtcentrum är dock under utredning på uppdrag av CBM och SLU.

Den Nordiska Genbanken har tidigare bildats av Sverige och de övriga länderna i Norden. Genbanken arbetar med kulturväxter som jordbruks-, medicinal- och kryddväxter, grönsaker, frukt och bär. Där finns det för närvarande inga resurser för att bevara och utnyttja genmaterialet hos prydnadsväxter.

Projektet Bevarande av värdefulla trädgårdsväxter i Sverige kom i gång vid institutionen för trädgårdsvetenskap i Alnarp 1991. Finansiellt stöd ges av Världsnaturfonden, WWF.

Projektet syftar till att inventera, samla in, dokumentera, informera om och sprida gamla värdefulla arter, sorter och former av prydnadsväxter. Man skulle annars riskera att de försvinner eller helt glöms bort. Förhoppningsvis kan projektet leda till att ett antal trädgårdsväxter kan återintroduceras i handeln.

Projektet inbegriper annueller, lökväxter, perenner, buskar och träd. Inventeringsarbetet har hittills mest koncentrerats till Skåne och i viss mån Halland. Vår förhoppning är att detta ska stå som modell för liknande insamlingar runt om i Sverige.

I projektets start valde vi att specialstudera tre växter: tulpan (Tulipa gesneriana), snöklocka (Leucojum vernum) och buxbom (Buxus sempervirens).

Genbank och databank

I Alnarp har vi upprättat en tillfällig genbank, som ska hysa alla de växter vi samlar in. Här kan vi studera och art- eller sortbestämma dem. För att få en samlad källa till information om gamla trädgårdsväxter, planerar vi att upprätta en databank.
Den ska bl.a. ansvara för insamling, utvärdering och lagring av information kring gamla trädgårdsväxter.

Samordnade insatser

Tillsammans med olika institutioner vid Sveriges lantbruksuniversitet, friluftsmuséer, botaniska trädgårdar, hembygdsrörelsen och Nordiska Genbanken, planerar vi att samordna forsknings- och utvecklingsarbetet.

Tanken är att levande genbanker med lokal eller regional anknytning ska byggas upp vid våra friluftsmuséer. Där planerar man också att informera om gamla växter och trädgårdar genom utställningar, filmvisningar, föreläsningar och informationsbroschyrer.

Man hoppas att så småningom även kunna återskapa gamla trädgårdsmiljöer från olika tidsepoker samt att försälja gamla trädgårdsväxter.

Litteratur

Jansson, E. 1994. Mormorsväxter bevaras. Fakta Trädgård - Fritid nr. 7. SLU, Uppsala.
Lange, J. 1994. Kulturplanternes indförselshistorie i Danmark. Frederiksberg.
Lorentzon, K. och Jansson, E. 1996. Prydnadsväxter bevaras. Delprojekt lökväxter. Fakta Trädgård nr 3. SLU, Uppsala.
Åkesson, V. 1996. Källor till kunskap om gamla trädgårdsväxter. institutionen för trädgårdsvetenskap, SLU. Alnarp.