Klätt (Agrostemma githago) är en av de växter som ingår i allmogeåkrarna. Tack vare denna satsning har klätten blivit vanligare och den tillhör inte längre de akut hotade arterna.
Foto: Roger Svensson
TEMA:

När man arbetar inom universitetsvärlden har man ofta svårt att se den praktiska nyttan med det man gör. Inom vissa projekt finns det dock en naturlig och självklar koppling mellan teori och praktik.

Projektet Allmogeåker har just en sådan praktiskt tillämpad inriktning. Det är uppbyggt kring några bönder på Öland och Gotland. De odlar en lantsort av gotlandsråg med ett antal rödlistade ogräsarter inblandade.

Utsädet skänks sedan till intresserade bönder, myndigheter eller privatpersoner, som av eget intresse vill odla ogräs på sina åkrar eller i sina trädgårdstäppor för att på så sätt bidra till artbevarandet. Allmogeåkrarna ska odlas utan bekämpningsmedel och helst utan handelsgödsel.

Det kan kanske tyckas lite lustigt, men samtidigt glädjande, att man vid SLU i dag även kan arbeta för att bevara de ogräs, som man under lång tid har strävat efter att hålla tillbaka.

Allmogeprojektet visar tydligt för jordbrukare och andra vad artbevarandet i jordbrukslandskapet går ut på, och att det är viktigt att bevara gamla odlingssystem.