TEMA:

Sedan rödlistan för växter publicerades i april 1995, har många spännande fynd gjorts. Inte mindre än fyra försvunna arter, en mossa, två lavar och en svamp, har återfunnits.

Cryphaea heteromalla , mångfruktsmossa, som växer på asp, har inte påträffats sedan 1920-talet, trots eftersökningar på de gamla lokalerna. Den återfanns på en ny växtplats i Älvsborgs län av Henrik Weibull.

Arthonia cinnabarina, cinnoberfläck, har inte kunnat påträffas sedan 1947, trots kontroller på de gamla lokalerna i Skåne, Blekinge och på Gotland. I år hittades den först av Per Johansson på nedsågade askgrenar i en igenväxt ängsmark på Gotland
och sedan på ytterligare två gotländska lokaler.

Enterographa hutschinsiae, klippzonlav. Svante Hultengren vände upp och ned på artens ekologi genom ett fynd han gjorde i Älvsborgs län. Laven, som tidigare uppgivits växa endast på beskuggade överlutor av silikatbergarter, påträffades då på en trädbas.

Detta sporrade lichenologer på andra håll i södra Sverige till kontroller av tidigare insamlat material. Det resulterade i sin tur i att projektet Hotade lavar i södra Sverige lyckades få fram en nutida förekomst även i Malmöhus län.

Anomoporia albolutescens, gul mjukporing, var tidigare känd i Sverige genom ett enda fynd från Norrbotten 1910 på murken granved. Den hittades av Hans-Göran Toresson i Stockholms län.