TEMA:

CBM:s första fortbildningskurs var Biologisk mångfald i Europa – ett historiskt perspektiv.

Den gick av stapeln under sex dagar i mars på Ultuna och lockade folk från länsstyrelser, universitet, kommuner, Lantmäteriverket, Naturvårdsverket, WWF, SkogForsk m.fl.

Urban Emanuelsson, CBM, knöt ihop landskapets förändringar i Europa med människans verksamhet från förhistorisk tid och fram till våra dagar.

Olika jordbruksformer, t.ex. röjgödsling och fasta, gödslade åkrar avlöste varandra. Störningar, t.ex. i form av pest, minskade människors och husdjurs tryck på skogen och satte igång en igenväxning av landskapet.

Utvecklingen styrd uppifrån

– Utvecklingen var också ofta påverkad uppifrån, säger Urban. De styrande tyckte t.ex. att det var bra att folk bodde och producerade mycket mat inom ett landområde. Då blev jordbrukarna där tvungna att övergå från röjgödslingsjordbruk till fasta, gödslade åkrar.

Intensivare jordbruk med alltmer avancerad gödslingsteknik gav mer och mer skörd på samma areal. När jordbruksarealen blev för stor i förhållande till behovet, övergick de längst bort liggande delarna av den uppodlade marken till skog.

Föreläsare från Europa

Gästföreläsare under kursen var:

Jacques Baudry, från INRA, Frankrike. Han gav en historisk överblick över det centraleuropeiska landskapets utveckling.

Marie-José Gaillard, paleoekolog från Lunds universitet. Hon berättade om bl.a. pollenanalys som hjälpmedel att bestämma tidpunkter och platser för olika växtslags spridning.

Carl-Adam Haeggström, Helsingfors universitet talade om lövängar, deras ursprung och skötsel.

Ronnie Liljegren från Lunds universitet behandlade ämnet Europas däggdjursfauna från istid till nutid.

Lars Östlund från SLU i Umeå talade om barrskogens historia i norra Skandinavien och i Nordamerika.

Som hand i handske

Caroline Edelstam, Jordbruksverket, var en av dem som gick kursen. Hon tycker att man måste vidga sina perspektiv utanför landets gränser och kunna se tillbaka för att dra paralleller med dagens utveckling.

– Kursen och ämnet passar som hand i handske just nu, säger hon. Speciellt viktigt är det att blicka ut i Europa, nu när vi är med i EU.

– CBM kommer att gå vidare med fler sådana här fortbildningskurser, som även är öppna för olika tjänstemän inom miljöområdet, berättar Urban Emanuelsson. Vi tar gärna emot förslag på ämnen m.m.