TEMA: ETNOBIOLOGICBM:s etnobiologiprojekt och utgivningen av boktrilogin har suttit fast i ett finansiellt moment 22, som nu ser ut att vara löst.

Allt sedan CBM:s etnobiologiprojekt startades 1997 har den långsiktiga finansieringen av verksamheten varit förknippad med stora problem. Det gäller särskilt utgivningen av det etnobiologiska uppslagsverket Människan och naturen, vars första del utkom år 2001. Eftersom ämnet till sin natur är tvärvetenskapligt och bokverket består av bidrag från en mängd olika författare från skilda forskningsdiscipliner, så inbegriper produktionen både det sedvanliga redaktionella arbetet och en tvärvetenskaplig granskning, som ofta inkluderar olika tillägg.

Problemet är att många forskningsfinansiärer har framhållit att projektet är alltför populärt och alltför tvärvetenskapligt i sitt upplägg för att kunna räknas som forskning. Samtidigt har andra anslagsgivare menat att projektet innehåller för stor vetenskaplig del och att det borde täckas med medel från forskningsfinansiärer, samt att populariseringen, det vill säga utgivningen av böckerna, borde bekostas av deras informationsanslag. Många anslagsgivare har ansett att projektet är oerhört intressant och angeläget, men nogsamt poängterat att det egentligen inte är deras roll att bekosta det.

Under våren 2005 beviljade emellertid Naturvårdsverket ett avgörande anslag till CBM:s etnobiologiprojekt som kommer att möjliggöra slutförandet av andra och tredje volymerna, Människan och floran: etnobiologi i Sverige 2 samt Människan och faunan: etnobiologi i Sverige 3. Människan och floran kommer alltså ut i bokhandeln under oktober i år och målet är att den tredje volymen som ska skildra människans förhållande till och nyttjande av djuren ska komma ut till maj 2007. Detta kommer sannolikt nu att kunna uppnås med hjälp av anslaget från Naturvårdsverket.