TEMA: ETNOBIOLOGIEtnobiologi – folklig kunskap om hur man nyttjar djur och växter – har en viktig funktion i att förklara vikten av att bevara biologisk mångfald. Utöver den pedagogiska nyttan kan den traditionella kunskapen generera innovationer som bidrar till ett långsiktigt uthålligt samhälle.

En inte helt ovanlig åsikt är att Konventionen om biologisk mångfald (CBD) enbart handlar om att bevara så många arter som möjligt. Det är emellertid inte hela sanningen, utan målet med CBD är att bevara biodiversitet – såväl på gen-, art- som landskapsnivå, samt att nyttja den på ett hållbart sätt. Det gäller att skapa ett långsiktigt uthålligt nyttjande av våra gemensamma biologiska resurser. Efter att naturen under större delen av 1900-talet har setts som en ändlös källa att ösa ur har man insett att sparsamhet och omdöme är nödvändiga instrument för att kunna förvalta de biologiska resurserna.

Möjligheten skapar överutnyttjande

En del av arbetet inom CBD med fokus på det hållbara användandet av naturens resurser, markerar vikten av att inbegripa traditionell kunskap kring de biologiska resurserna samt det traditionella nyttjandet av dem.

Generellt brukar det heta att äldre tiders samhälle och nutida ursprungsbefolkningar har ett mer ekologiskt förhållningssätt till naturen och dess innevånare. Detta är endast delvis sant. Oftast handlar det snarast om att dessa samhällen har saknat möjligheten att kunna överutnyttja resurserna och att det är därför de inte har gjort det. Alldeles klart är emellertid att traditionell kunskap kan spela en viktig roll i utveckling av skötselmetoder för biotoper och populationer, samt utveckling av produkter som kan vara betydelsefulla för landskapsutvecklingen. Vidare är det tydligt att nutidens livsstil med massproduktion och masskonsumtion inte bara hotar resurserna, utan också kväver de kvarvarande resterna av traditionell kunskap genom en kulturell likriktning. I Sverige och många andra västerländska länder bygger mycket av de äldre vetenskapliga landvinningarna på den folkliga kunskapen, men med tiden har den folkliga och den vetenskapliga kunskapen separerats och i många fall kommit att framställas som motsatspar.

Ny bok om etnobiologi

Vid CBM bedrivs projektet Människan, växterna och djuren: etnobiologi i Sverige, som kartlägger och populariserar information om den traditionella kunskapen om de biologiska resurserna som finns i Sverige. Under oktober kommer från projektet en ny bok, Människan och floran: etnobiologi i Sverige 2, ut i bokhandeln i samarbete med Wahlström & Widstrands förlag. Projektet har som mål att skapa intresse för traditionell kunskap och frågor rörande bevarande av biologisk mångfald. Förhoppningsvis visar projektets bokproduktion att traditionell kunskap inte bara är kulturhistoria utan också något som kan användas för att skapa innovativa lösningar för det framtida samhället samt att den biologiska mångfalden har ett värde inte bara för biologiskt intresserade.