Foto: Eva Spörndly
TEMA: HAGMARKSMISTRAGodset Harpsund har utgjort försöksområde för några av delstudierna inom HagmarksMistra. Bland annat har vartannatårsbete provats med mycket goda resultat. Och för forskarna utgjorde Harpsunds restaurerade naturbetesmarker en guldgruva.

Harpsund utanför Flen i Sörmland, kanske mest känt som representationsbostad åt Sveriges statsminister, är en stor fastighet som omfattar ca 2 000 ha skog och jord. Stora områden har restaurerats för att återskapa naturbetesmarker som tidigare var igenväxta. Tack vare goda kontakter mellan Harpsund och SLU blev Harpsund försöksområde för flera studier inom HagmarksMistra.

– Samarbetet har varit mycket bra, säger Per Rudengren som är förvaltare på Harpsund. Över förväntan faktiskt, jag trodde nog att det skulle vara krångligare och innebära mer byråkrati. Det uppstod en bra direktkontakt mellan oss och forskarna som var positiv ur bådas synvinkel. Vi fick ta del av deras forskning och de fick inblick i vårt praktiska arbete.

Det övergripande målet med HagmarksMistras försök på Harpsund var att studera hur man kan optimera naturvårdsnyttan med hjälp av djuren, utan att gå miste om djurtillväxten. Jörgen Wissman är en av de forskare som använde Harpsund som försöksområde. I sin doktorsavhandling studerade han bland annat olika betesregimer. Även han är mycket nöjd med samarbetet.

– Det nära samarbetet föder givande diskussioner. Det är viktigt för oss forskare att ta del av lantbrukarens tankar och erfarenheter, annars kan man lätt missa en dimension.

På Harpsund har man provat både sent betespåsläpp och vartannatårsbete. Båda strategierna gynnar floran då den ökade frösättningen gör att arttätheten ökar.

–  Jag förvånades över hur bra det blev med vartannatårsbete, och hur fint det blev året efter, säger Per Rudengren. Vi upplevde en väldigt positiv effekt för floran, men även för viltet. Fåglar fick en fristad att häcka i och rådjurskid kunde gömma sig i gräset.

Sent betespåsläpp gav också positiva resultat, med förbehållet att det på fuktiga och näringsrika marker kan vara viktigt att släppa på många djur samtidigt för att få en bra avbetning.

Forskningen behöver få mer resurser, anser Per Rudengren, som också vill lyfta fram närproducerad mat, där han ser en stor framtidspotential. Harpsund har nyligen i samarbete med koncernen Axfood lanserat ett eget varumärke, Sörmlands herrgårdskött, en satsning på när producerad mat. Uppfödning, slakt och försäljning sker inom ett relativt litet geografiskt område. Transporterna minimeras, avståndet till konsumenten krymper, och klimatbelastningen minskar.

Betesregimer

Mer om försöken med olika betes­regimer kan man läsa om i boken Mångfaldsmarker, samt i HagmarksMistras årsrapporter som finns att hämta på www-hagmarksmistra.slu.se