TEMA: HAGMARKSMISTRA
sandodla

Hane av sandödla Lacerta agilis i lekdräkt. En av de sandmarksarter som har det besvärligt i dagsläget. Foto: Johan Samuelsson

Sandödla Lacerta agilis lever i solbelysta sandiga eller ibland i mer klippiga miljöer. Den är fridlyst och rödlistad som Sårbar (VU). Populationerna är små och minskande, men förekommer glest i hela Götaland. De största hoten mot arten är exploatering  och igenväxning av livsmiljöerna. Vid restaurering är det viktiga att skapa fler öppna sandytor, gärna i solbelysta sydslänter.

Arten är gråbrun och har på rygg och sidor svartbruna fläckar med vit kärna. Dess släkting skogsödlan är smalare, mer mörkbrun och har ibland två smala, ljusa, uppspruckna rygglinjer. Däremot saknar skogsödlan sandödlans gråa, breda band längs ryggens och svansens sidor.