På Arvebo i Östergötland knyter man på ett lyckat sätt ihop landskapsskötsel med nötköttsproduktion
TEMA: ETNOBIOLOGIDet går att tjäna pengar på att ha sina djur på naturbete. På gården Arvebo, i sydvästra hörnet av Östergötland, kombineras skötsel av biologisk mångfald med lönsam köttproduktion.

Arvebo ligger cirka en mil norr om Eksjö och brukas av Gunnar och Eima Andersson samt sonen Henrik. Alla tre har arbete utanför gården då nötköttsproduktionen inte ger tillräckligt många timmars sysselsättning. Det väsentliga är att ersättningen per timme i nötköttsproduktionen är bra, och det är den. Maskinsamverkan ger låga maskinkostnader. Bra betesutnyttjande, hög grovfoderkvalitet och god planering ger bra produktionsresultat och genom avtal med Hemköp får gården mer betalt för slaktkropparna. Gården ingår i producentringen Ydrekött, fem gårdar med nötköttsproduktion som samarbetar. Goda exempel inventeras Arvebo gård ingår som ett ”gott exempel” i ett av projekten i Hagmarks-MISTRA. Projektets syfte är att kunna erbjuda ett ”smörgåsbord” av olika produktions- och företagsmodeller med utnyttjande av naturbetesmarker. Naturligtvis behöver det inte bara vara ren nötköttsproduktion utan även integrerad mjölk-, nötkötts- eller lammköttsproduktion och om möjligt även hästar. Vi inventerar och beskriver ”goda exempel” med avseende på både betesmarksskötseln och produktionsekonomin.

Måste vara lönsamt

Skall vi långsiktigt klara naturbetesmarkerna med alla dess värden är det nödvändigt att konkret visa att det går att få acceptabel lönsamhet i ett företag med betesbaserad nötköttsproduktion. Många bönder som idag sköter fina betesmarker börjar bli äldre och avvecklar snart sina jordbruk. Inga unga krafter kommer ta över skötseln av dessa marker om det inte finns ekonomi i det. Alternativa sysselsättningar med både bättre lönsamhet och bättre sociala villkor drar hela tiden de yngre från jordbruket.

Bra produktion nödvändig

Självklart står lönsamheten och faller med EU-ersättningarna. Miljöersättningarna är helt nödvändiga för att möjliggöra ett fortsatt betesutnyttjande. Men det går inte att bara att sätta sin lit till dem. En bra produktion som på Arvebo är oumbärlig för ett långsiktigt bevarande av betesmarkernas biologiska mångfald.

Läs mer om HagmarksMISTRA på

www.cbm.slu.se/hagmarksmistra.htm

Faktaruta

Gården utnyttjar 40 hektar naturbetesmark och 40 hektar vall till sina 40 dikor. Vissa av markerna har mycket höga biologiska värden. Dessutom odlas 32 hektar spannmål.