TEMA: ETNOBIOLOGII juni 2001 träffades organisationer inom nätverket Planta Europa i Pruhonice, Tjeckien för att komma överens om en strategi för att bevara den vilda floran i Europa.

Dokumentet presenteras som ett gemensamt förslag och del av den föreslagna Global Strategy for Plant Conservation (presenterat för SBSTTA-7; UNEP/CBD/SBSTTA/ 7/10)

Dokumentet består av långsiktiga och en mängd mer kortsiktiga mål som ska uppfyllas genom engagemang av ett flertal intressenter.

Under workshopen i Pruhonice arbetade de 159 delegaterna hårt och lyckades att enas och formulera dessa mål. En styrka är att hela 38 länder från Europa deltog, vilket borgar för att det ska finnas en samsyn inom Europa för dessa frågor. Stor kraft lades på att målen skulle vara tydliga, realistiska, mätbara samt att det i varje fall finns någon organisation som har åtagit sig att förverkliga det.

Här följer några få axplock av de mål som formulerades. Man ämnar att:

… leverera och förmedla information. Bl.a. ska en checklista för alla europeiska kärlväxter, kryptogamer och svampar och en rödlista för Europa påbörjas. Man planerar att samla information om olika miljöövervakningsprojekt och metoder och sprida kunskapen via en nyupprättad hemsida.

… försöka påverka, bl.a. genom den nämnda ”Global Plant Conservation Strategy of CBD”, verka för att inkludera alla relevanta kärlväxtarter, kryptogamer och svampar i Bernkonventionens annex liksom i artoch habitatdirektivet.

… utveckla ex-situbevarandet, bl.a. genom att etablera en sporbank för ormbunksväxter. Man ska också se till att 30 procent av de vilda släktingarna till odlade grödor och andra socioekonomiskt och etnobiologiskt viktiga arter skyddas i genbanker.

… verka för ett uthålligt bruk av biodiversitet genom att framföra till politiker hur man bevarar och uthålligt utnyttjar medicinalväxter

… öka allmänhetens medvetenhet om situationen för den vilda floran i Europa

Hela ansatsen är mycket ambitiös, men är väl underbyggt och organisationer har tilldelats ansvar för att enskilda moment ska genomföras enligt planen. Låt oss hoppas att arbetet kommer att fungera väl och att det i sin tur kan påverka makthavare i framtiden.