Foto: Johan Hammar www.johanhammar.com
TEMA: SÖTVATTENVilka naturvärden kan vi få ut av de många våtmarker och dammar som idag anläggs i jordbrukslandskapet? Förväntningarna är många, men förutsättningarna är kanske inte alltid de man tänkt sig.

Under det senaste decenniet har många tusen hektar våtmarker och småvatten anlagts eller restaurerats i jordbrukslandskapet. Det fastslagna miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker ligger som grund för det mesta av detta arbete. Målsättningarna med satsningen på våtmarker och småvatten är flera, men huvudsyftet är oftast ökad biologisk mångfald eller förbättrad vattenkvalitet.

Rimliga förväntningar

Till och från framkommer synpunkter om att det satsas för mycket på en viss typ av vattenmiljö, eller att de nya småvattnen inte passar in i landskapet. Här handlar det mycket om förväntningar och vilka olika typer av våtmarker vi har i åtanke när vi pratar om åtgärderna. Det handlar också om förståelse och kunskap – i många fall är det inte realistiskt att återskapa de vatten- och våtmarksmiljöer som en gång funnits. Att återskapa vattenmiljöer i exploaterade landskap med avsänkta grundvattennivåer innebär ofta att man får tänka nytt. Samtidigt finns det i många områden fortfarande möjligheter att restaurera större våtmarker, även om platserna blir allt färre.

Det är i allmänhet genom spontan etablering som anläggning/restaurering av våtmarker och småvatten i jordbrukslandskapet förväntas öka den biologiska mångfalden. Vi skapar förutsättningarna, naturen sköter resten.

Erfarenheter

biodiv_0803_kavlinge

1994 gjordes den första av en rad studier på biologisk mångfald i anlagda vatten i jordbrukslandskapet. Erfarenheterna visar bland annat att nyanlagda våtmarker hyser lika rikt biologiskt liv som äldre, naturliga vatten. Foton: Johan Hammar www.johanhammar.com

Med start 1994 har det genomförts en rad studier av fauna och flora i nyanlagda småvatten och dammar i sydvästra Skåne (se faktaruta). I de flesta av de undersökta objekten har huvudsyftet med anläggningen varit vattenrening. Fåglar, bottenfauna (vattenlevande evertebrater) och vegetation (huvudsakligen kärlväxter) är de grupper som undersökts mest, men även groddjur, fisk, växt- och djurplankton har ingått i mindre delstudier.

Erfarenheter från de skånska studierna visar att de nyskapade vattenmiljöerna snabbt koloniseras av växter och djur som förekommer i dessa miljöer naturligt. Men stora skillnader mellan olika vatten har naturligtvis också visat sig. De viktigaste faktorerna bakom skillnaderna är vattenmiljöns ålder och strandzonernas karaktär, där inte minst närvaro av betande djur har stor betydelse. Fiskfaunan i ett vatten är också en viktig faktor som i hög grad påverkar övriga vattenlevande djur. Ett viktigt resultat är också att det krävs många olika typer av vattenmiljöer för att erhålla stor biologisk mångfald inom ett område. Strävan efter en optimal miljö ska alltså ersättas av strävan efter en kombination av miljöer.

Intressant är att de unga anlagda vattenmiljöerna inte rymmer mindre biologisk mångfald, vare sig kvantitativt eller kvalitativt, jämfört med motsvarande naturliga vattenmiljöer. Här skiljer sig limniska ekosystem från exempelvis skogar, där det krävs lång kontinuitet för att etablera en stor artrikedom.

Fortsatt arbete

De våtmarksmiljöer och småvatten som anlagts med miljöstödsmedel har hittills inte omfattat miljöer för alla undanträngda djur och växter. Detta är i sig inget märkligt eftersom stödet från början vuxit fram utifrån behovet att förbättra vattenkvaliteten och begränsa vidaretransporten av näringsämnen till hav och sjöar. Behovet av fortsatta åtgärder för förbättrad vattenkvalitet kvarstår och är stort. För att gynna några av jordbrukslandskapets mest hotade arter, inte minst brushane, rödspov och sydlig kärrsnäppa, behövs ökade insatser för att restaurera stora hävdade våtmarker. Rikkärren är en annan miljö med många hotade arter och som det finns särskilda skäl att satsa på. Ytterligare en miljö som det gärna kan bli mer av är lågt belastade eller grundvattenförsörjda småvatten. Här trivs många växt- och djurarter som är missgynnade i jordbrukslandskapet på grund av stor tillförsel av näringsämnen och grumligt vatten.

För att förbättra nyttan med restaurering och anläggning vore det också önskvärt med mer aktiv etablering av hotade djur och växter. Inom åtgärdsarbetet för hotade groddjur har detta tillämpats i viss utsträckning sedan länge, medan motsvarande arbete med växter använts i mycket begränsad omfattning.

Förutsättningen för genomförandet av åtgärderna är att det finns tillräckliga ekonomiska resurser. Därtill behövs i flera fall ökad kunskap och erfarenhet om tillvägagångssätt för att arbetet ska bli framgångsrikt.

Resultat från inventeringar av anlagda våtmarker i Skåne

Fåglar
Fåglar är lättrörliga och hittar ofta snabbt till nya vattenmiljöer. Drygt 30 häckande våtmarksarter noterades i de drygt femtio undersökta objekten. De vanligaste häckfåglarna var gräsand och sothöna. Exempel på mer undanträngda arter i landskapet som häckat vid de anlagda småvattnen och våtmarkerna är smådopping, skedand, årta, brunand, skärfläcka, storspov, mindre strandpipare och svarttärna. Skötseln av strandzonerna är avgörande för hur fågelfaunan utvecklas över tiden.

Bottenfauna
Bottenfaunan (vattenlevande makro­skopiska evertebrater) har undersökts genom håvning i strandkanterna i ett fyrtiotal småvatten och våtmarker. Totalt noterades drygt 200 arter. De artrikaste grupperna var skalbaggar, skinnbaggar och snäckor. I genomsnitt erhölls runt 35 arter per objekt men även här var variationen mellan olika vatten stor. Artantalen ligger helt i nivå med vad som normalt erhålls från undersökningar i naturliga småvatten och sjökanter i trakten.
Faunistiskt intressanta iakttagelser förekom inom grupperna vattenskalbaggar, skinnbaggar, dagsländor, nattsländor och snäckor. Även trollsländelarver från flera arter erhölls i vattenproven, men de mest intressanta fynden gällde flygande individer som snabbt kan kolonisera nya vatten. Nämnas kan de till Sverige nyinvandrande mindre rödögd flickslända (Erythromma viridulum) och kejsartrollslända (Anax imperator).

Groddjur
Etablering av groddjur har studerats i ett tjugotal unga småvatten. Avgörande för snabb etablering är att djuren finns i närheten sedan tidigare. För många groddjur har förekomsten av rovdjur, främst fisk och kräftor, stor inverkan på hur väl ett vatten fungerar som fortplantningsmiljö. Vanlig padda, ätlig groda och mindre vattensalamander är alla relativt tåliga och vandrar snabbt in i de flesta vatten. Om betingelserna är de rätta (vilket är olika för olika arter) kan nya vatten fungera utmärkt som leklokaler även för exklusiva arter som strandpadda, grönfläckig padda, lökgroda och lövgroda.

Vegetation
I de knappt trettio vatten där vegetationen undersökts noterades sammanlagt mer än 100 vatten- och våtmarksarter. Även om flertalet får betraktas som triviala, till exempel strandklo, bäckveronika och svalting, berikar de jordbrukslandskapet som bitvis är mycket fattigt på vattenbiotoper. Exempel på arter som från floristisk synpunkt måhända är intressantare är vårtsärv, uddnate, kärrjohannesört, dikesveronika, sumpskräppa, blåtåg och borstsäv.