TEMA: SÖTVATTEN

”En växande befolkning, ökande matpriser och allt mer bioenergigrödor på jordbruksmark hotar genomförandet av FN:s millenniemål att halvera fattigdomen till 2015” skriver Formas GD Rolf Anne­berg i förordet till Water for food, Formas bidrag till World Water Week 2008.

Oupplösligt sammanflätat med fattigdoms- och livsmedelsfrågorna är människors tillgång till vatten. Den globala situationen är allvarlig, men inte omöjlig att tackla, konstaterar man i rapporten där nitton forskare från skilda delar av världen lägger fram sina lösningar på problemen. Ideerna är många, men kretsar alla kring några centrala teman: fördela bättre, prioritera smartare, spara mera och slösa mindre – idéer gamla som gatan men ruskigt svåra att genomföra globalt.

Det här är knappast en handbok för lokala vatten­planerare. Mest konkret blir det när ekonomen Nilanjan Ghosh redovisar indiska erfarenheter om vattensnål risodling. Ett avsnitt om förädlade grödor som svar på vattenbrist tillhör också de mer praktiska, annars är Water for food en problemkarta i stor skala som ger en översikt över aktuella frågor och möjligheter på vatten- och bevattnings­området internationellt.

Tydligt är att förvaltningen av vatten kommer att ha avgörande betydelse för framtidens världslivsmedelsmarknad, konflikthantering, energiförsörjning och markanvändning.

Källa

Water for food. Jonas Förare (red.). Formas 2008.