TEMA: SKOGEtt nytt expertnätverk ska studera skogsbruk för bättre klimat och minskad fattigdom.

Forskare vid Göteborgs universitet, Chalmers, Linköpings universitet och SLU ingår i ett nybildat, tvärvetenskapligt expertnätverk inom skogsforskning. Nätverket ska förse biståndsmyndigheten Sida med kunskap om hur världens skogar bäst bidrar till minskad fattigdom och minskad klimatpåverkan. Tanken är att också utnyttja Sveriges samlade kunskap på skogsområdet bättre, genom att underlätta informationsutbyte om skog-, klimat och fattigdomsfrågor mellan forskare, näringsliv, intresseföreningar, statliga verk och myndigheter.

Skogsresurser har en central roll för klimat- och fattigdomsproblematik. Världsbanken uppskattar att 1,6 miljarder människor helt eller delvis är beroende av skogens resurser för sin dagliga försörjning. Kyotoprotokollet, som reglerar internationella mekanismer för att minska klimatpåverkan, ska 2013 ersättas med ett nytt regelverk och då kommer troligen fler skogliga åtaganden ingå. Målet är att det nya klimatavtalet ska skrivas under vid FN:s globala partsmöte i Köpenhamn i december 2009.

– I debatten kring hur fler skogsaspekter ska tas med i det nya avtalet har det uppkommit en berättigad oro för att ett felaktigt utformat regelverk ska missgynna fattiga människor som är beroende av produkter från skogen. Vårt forskarnätverk syftar till att etablera ett svenskt kunskapsnav kring frågor som rör skog, klimat och fattigdomsbekämpning.

Vi ska bistå Sida och andra svenska myndigheter med relevant kunskap för att Sverige effektivt ska kunna använda skogsinsatser för att nå klimat- och fattigdomsmål, säger Gunnar Köhlin, ordförande för expertnätverkets styrgrupp.

Styrgruppen består av forskare från fem institutioner vid Göteborgs universitet, liksom forskare vid Chalmers, Linköpings universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, samt det Sida-finansierade Skogsinitiativet vid Föreningen Skogen.