TEMA: SKOG

Ungefär i mitten på förra seklet påbörjades en omvandling av det svenska landskapet som saknar motstycke i historien. Det moderna och effektiva skogsbruket introducerades i stor skala. Det medförde likåldriga och artfattiga bestånd, stora, öppna hyggen och stora diken som dränerade sumpskogarna. Sedan dess har mycket hänt, och från 1990-talet har naturvårdstänkandet kommit in på allvar i skogsbruket. Idag är en stor del av svenskt skogsbruk certifierat, generella hänsyn har utvecklats, skogsägare avsätter frivilligt stora områden och mängden död ved ökar. Skadorna är inte reparerade, men vi har en fantastisk möjlighet att vända den negativa trenden.

Då vänder vinden plötsligt, och andra tongångar hörs: ”Nu har vi pratat alldeles för mycket naturvård, nu är det väl produktion som gäller istället?” Skogsutredningen Mervärdesskog som kom 2004 var ett tydligt uttryck för detta. Visst, skogen och skogsindustrin är viktig för Sverige och för vår välfärd. Gärna ökad produktion av timmer, massaved och biobränsle, men varför göra om samma misstag som på 1950 till 1970-talen då allt handlade om att öka produktionen, när vi vet att vi kan få både mångfald och skogsproduktion?

Nej, det är inte dags att satsa på ensidig produktion. Det är dags att satsa stenhårt på att kombinera olika värden i landskapet. Vi vill inte tillbaks till 70-talet. Vi vill komma framåt.

Det här numret av Biodiverse är ett skogstemanummer. Det ger en inblick i projekt som CBM är engagerade i och visar en del av den kunskap som vi tycker är viktig att lyfta fram. Ett genomgående tema i CBM:s skogsarbete är frågan om hur man kan kombinera brukandet av skogen med biologisk mångfald och andra värden. Vi tar fram kunskapsunderlag om hur generella hänsyn kan utvecklas, vilken betydelse certifieringen har, och hur torv, stubbar och GROT kan nyttjas utan att mångfalden äventyras. Men, naturvårdsarbetet i skogen är omöjligt att utveckla utan engagerade markägare. Därför behövs nya styrmedel som uppmuntrar till engagemang och som medför att det lönar sig att bruka skogen på ett naturvårdsanpassat sätt. Att förstå vad som är viktigt för markägarna är lika viktigt som att förstå vad som är viktigt för hackspetten.