Future Forests - ett nytt stort forskningsprogram startar
TEMA: SKOGEtt nytt stort forskningsprogram "Future Forests – hållbara strategier under osäkerhet och risk" startar 2009.

Ett av de största skogsforskningsprogrammen någonsin i Sverige startar 2009. Målsättningen med programmet är att skapa kunskap och utveckla verktyg som möjliggör vetenskapligt underbyggda beslut för framtidens förvaltning av en av våra mest värdefulla naturresurser – skogen. Programmet som är ett samarbete mellan SLU och Umeå Universitet har ambitionen att vara en mötesplats för forskare från olika vetenskapliga discipliner och avnämare från olika samhällssektorer. Future Forests har ett långsiktigt perspektiv (50–100 år) och utgår från att klimatförändringar, globalisering och marknadsutveckling på ett väsentligt sätt kommer att påverka framtidens skogsförvaltning och skogslandskap. Programmet finansieras av Mistra (60 milj), Skogsindustrierna (50 milj) och SLU/Umeå universitet (40 milj) under programmets första fyra år, men förhoppningen är att programtiden blir minst den dubbla.

Förhoppningen är att programmet ska bidra med att utveckla och utvärdera nya skogsskötselmetoder och strategier som kan tillgodose ökande, oförutsägbara och ibland motstridiga krav på skogsproduktion och ekosystemtjänster i samhället idag och imorgon. Vidare avseer man skapa ett världsledande Centrum för analys och syntes av skogliga system (ForSA) i vilket tvärvetenskapliga forskningsfrågor kan analyseras och syntetiseras på ett framgångsrikt sätt. Programmet har därför potentialen att långsiktigt bli mycket betydelsefullt för framtidens skogspolitik.

CBM:s huvudsakliga inblandning i programmet rör Biodiversitet, ett av nio delprogram. Inom delprogrammet kommer man att undersöka hur intensivodling påverkar biologisk mångfald, hur restaurering åtgärder bör utformas, hur bevarandeåtgärder bör fördelas i landskapet samt klimateffekter på biologisk mångfald.