TEMA: SKOGKaffebuskar kan vara mycket positiva för mångfalden i avskogade delar av landskapet. Vad som blir ett dilemma för konsumenter är att kaffet som odlas i skogen istället påverkar mångfalden negativt. Det visar forskare vid Stockholms universitet i två nya artiklar.

Den ena studien visar att kaffe som odlas i trädgårdar under enstaka stora skuggträd kan hysa en stor mångfald av skogsväxter.

För första gången visas också att själva kaffebusken är ett viktigt substrat för mossor och blomväxter. Samma slutsats dras också i den andra studien som behandlar fåglars utbredning i landskapet.

Men förutom att ha kaffe under skuggträd i odlingslandskapet skördas stora mängder kaffe från skogarna i de undersökta trakterna.

– På vissa platser skördar man glesa bestånd av ganska lågproducerande skogskaffe, medan man på andra ställen glesar ut skogen och ersätter alla andra vilda buskar och småträd med kaffe. I motsats till kaffets positiva roll som skapare av livsmiljöer i det öppna odlingslandskapet visar vår forskning att ju högre tätheten av kaffe i skogen är desto färre arter av skogsfåglar kan man hitta där, säger forskaren Kristoffer Hylander.