Foto: Henrik von Stedingk
TEMA: SKYDDAD NATUR Naturvård, kulturhistoria eller friluftsliv? Det gäller att bestämma målet för skötselåtgärden. På exkursion i Tyresta diskuterade konferensdeltagarna olika skötselalternativ.

Två bussar med konferensdeltagare for ut i Tyresta naturreservat med Stiftelsen Tyrestaskogen som värdar. Temat för dagen var naturvårdande skötsel av skyddade marker. Frågan är aktuell då både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen under 2010 släpper rekommendationer för skötsel av reservat respektive områden som omfattas av biotopskydd. Även Stiftelsen Tyrestaskogen arbetar med en ny skötselplan för Tyresta naturreservat.

Olika förutsättningar: en igenplanterad åker med 50-årig gran och en igenväxt betesravin med trängda vidkroniga ekar.

Foto: Henrik von Stedingk

Under dagen besöktes olika skogsbestånd där möjliga skötselåtgärder diskuterades. En återkommande fråga var vikten av att ha målet klart för sig vid varje åtgärd. Vill man gynna friluftsliv eller naturvård? Vid ett stopp vid ett röjningsbestånd av tall konstaterades att en utglesning av beståndet kan öka tillgängligheten. Men avsåg man att genomföra naturvårdande skötsel vore det bättre att välja ett område i en senare succession som har bättre förutsättningar.

Gammal åkermark

Frågan om målbild kom även upp i ett granbestånd på gammal åkermark. Ska man värna om naturvård eller kulturhistoria? Ett återskapande av det forna kulturlandskapet med införsel av bete förutsätter ett landskapsperspektiv. Kanske finns områden med bättre förutsättningar för bete; med bevarad öppenhet och betesgynnade växter?

Det påtalades att man normalt bör utgå från de värden som beståndet har, men man konstaterade att naturvärden saknades i denna täta granskog. På sikt borde granen avverkas och den ekonomiska intäkten användas till naturvårdande skötsel någon annanstans, eller till att gynna en lövföryngring efter avverkning.

I en igenväxt betesravin diskuterades utglesning kring de trängda vidkroniga ekarna som en åtgärd för att förlänga livslängden på dessa relikter från det öppna beteslandskapet. Det föreslogs att man vid alla skötselåtgärder borde lämna en del av området orörd. Ett sådant förfarande har flera fördelar:

  • försiktighet; om åtgärden visar sig missgynna någon hotad art eller helt enkelt var fel tänkt så finns en del kvar
  • forskning; man kan studera och jämföra utvecklingen efter en viss åtgärd och dra lärdomar
  • pedagogik; besökaren får se effekten av åtgärden vilket kan bidra till ökad förståelse för naturens dynamik och behovet av skötsel av skyddad skog.
Tyrestaskogen

Två mil söder om Stockholms centrum ligger Tyrestaskogen, Sveriges största skyddade skogsområde söder om Dalälven. Tyresta nationalpark består av 2 000 hektar naturskog och Tyresta naturreservat, som omger nationalparken på tre sidor, utgörs av 3 000 hektar kulturpåverkad skog och öppen kulturmark.