TEMA: POLITIKENI detta nummer av Biodiverse förekommer en hel del namn och förkortningar på olika organisationer, konventioner, program etc. För att göra det lite lättare för er läsare, och för att förklaringar inte ska behöva upprepas genom artiklarna, har vi här samlat de som förekommer mest i texterna.

CBD: Convention on Biological Diversity. FN:s konvention om biologisk mångfald, ett FN-fördrag som syftar till bevarande och uthålligt nyttjande av den biologiska mångfalden, samt till en rättvis och skälig fördelning av de resurser som följer av användandet av genetiska resurser.

CITES: Convention on International Trade in Endangered Species. Kallas också Washingtonkonventionen efter platsen där konventionen förhandlades fram. CITES är ett multilateralt avtal som reglerar internationell handel med hotade djur och växter.

CMS: Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals. Kallas också Bonnkonventionen, och är en global miljökonvention för skydd av flyttande vilda djurarter, deras livsmiljöer och flyttvägar.

FAO: FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. FAO bidrar med kunskap och kunskapsöverföring om jordbruks-, skogs- och fiskefrågor inom ramen för en hållbar utveckling.

FSC: Forest Stewardship Council, internationell medlemsorganisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk.

IPBES: The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. En mellanstatlig plattform som gör helhetsbedömningar av tillståndet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

IUCN: International Union for Conservation of Nature, grundades 1948 och har betecknats som världens största naturvårdsorganisation, med över etttusen ideella organisationer, myndigheter och stater som medlemmar. IUCN arbetar för att det på vetenskaplig grund ska bedrivas ett uthålligt nyttjande, skydd och bevarande av naturresurser.

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change. FN:s klimatpanel som sammanställer det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser och möjliga lösningar.

UNDP: United Nations Development Programme. FN:s utvecklingsprogram, som finns i 170 länder för att, tillsammans med länderna själva, arbeta för att hitta lokala lösningar för att stärka demokratin, minska fattigdomen, förebygga och lösa konflikter samt arbeta mot miljöförstöring och spridning av hiv och aids.

UNEP: United Nations Environment Programme, FN:s miljöprogram, ett organ som samordnar FN:s miljöarbete.

UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change. En av tre ”Rio-konventioner”, som antogs vid “Rio Earth Summit” 1992. Dess systerkonventioner är CBD och FN:s konvention för bekämpande av ökenspridning.

WCMC: World Conservation Monitoring Centre. En brittisk ideell organisation som samlar, producerar och sprider data om biologisk mångfald och miljövård. Samarbetar med FN-organet UNEP inom UNEP World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC).

WWF: World Wildlife Fund, en oberoende, internationell och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961. I många länder finns nationella WWF-organisationer, i Sverige Stiftelsen Världsnaturfonden WWF.