Bild på miljöministrar vid ett förhandlingsbord.
Finlands miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, Miljö- och klimatminister Isabella Lövin och Norges klimat- och miljöminister Ola Elvestuen samt ArtDatabankens chef Lena Sundin Rådström applåderar det nya samarbetet.
Foto: Mia Maria Ronell
TEMA: POLITIKENFinland ansluter till det unika arbetet för att utforska mångfalden av arter i Norge, Sverige och nu alltså även Finland. Samarbetet fokuserar på att utforska flercelliga djur, växter och svampar med särskild hänsyn till att etablera kunskap om dåligt kända arter, artgrupper och ekosystem.

Sverige, Norge och Finland skrev den 30 oktober under en överenskommelse om samarbete till nytta för den biologiska mångfalden i Norden. Avsikten med samarbetet är att bidra till ökad kunskap och kompetens om biologisk mångfald knutet till kunskapsuppbyggande om arter, ekosystem, deras status och insatsbehov.

Finlands miljö- och klimatminister Krista Mikkonen ser fram emot ett fruktbart samarbete.
– Det finns goda förutsättningar för att fördjupa och intensifi era samarbetet inom forskning och kunskapsdelning. Vi har goda erfarenheter från långvarigt samarbete och informationsutbyte i samband med exempelvis bedömningar av rödlistade arter. Det är tydligt att mer forskning behövs och ett samarbete kan inte vara mer aktuellt ur finsk synvinkel – jag är mycket glad att kunna berätta att förutom nya betydelsefulla investeringar för bevarande av biologisk mångfald i Finland arbetar vi med ett omfattande forskningsprogram om arter. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att stärka vår kunskap och forskning, säger minister Mikkonen.

Tanken är att löpande ansvar för samarbetet i frågor om arter kommer att ligga hos ländernas respektive artprojekt eller motsvarande. Enligt överenskommelsen har varje enskilt land ansvar för kunskapsuppbyggande i enlighet med nationella riktlinjer. Samarbetet mellan de svenska och norska artprojekten som pågått sedan tio år har hittills gett enastående resultat, med över 3 000 nya arter som hittats i Sverige och lika många i Norge, varav totalt cirka 2 000 arter är helt nya för vetenskapen. Att Finland nu går in i samarbetet ger unika möjligheter och ömsesidig nytta av att samarbeta för en kunskapsbaserad och hållbar förvaltning av den biologiska mångfalden.
– Jag är mycket glad över det utvidgade samarbetet eftersom alla tre länder delar samma artstock. Arter, kända och okända, försvinner i en skrämmande takt. Genom att samarbeta kan vi arbeta mer effektivt och snabbare, säger Lena Sundin Rådström, chef för ArtDatabanken, SLU i Sverige.

En viktig faktor är att den ökade kunskapen kommer allmänhet, förvaltning och forskning till godo och att allmänheten ges möjlighet att rapportera förekomsten av arter.
– Om vi samarbetar mellan nordiska länder och låter medborgarna delta kan vi använda respektive lands resurser mycket mer effektivt, vilket är nödvändigt och smart, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

I och med att det nu är ett samarbete mellan tre länder öppnar sig nya möjligheter att arbeta inom ramen för Nordiska ministerrådet.