Avsikten med en MKB är att visa vilken påverkan som ett visst projekt faktiskt kommer att ha på ett natur-område på kort och lång sikt!
Foto: Håkan Tunón
TEMA: MILJÖMÅLFör att skapa en hållbar samhällsutveckling krävs att man undviker negativ miljöpåverkan i största möjliga mån. Därför har miljökonsekvensbedömning (MKB) etablerats som ett verktyg i planering och beslutsfattande. MKB bör naturligtvis överensstämma med den framtida påverkan av det planerade projektet. Vilka verktyg krävs för korrekta MKB:er?

Dessutom har behovet av olika miljöbedömningar i planer och program (strategisk miljöbedömning, SMB) resulterat i ett EU-direktiv, som antogs 2001. Enligt Miljöbalken är MKB ett beslutsunderlag vilket innebär att den ska bidra med information om en verksamhets miljöpåverkan och alternativ för lokalisering och utformning. För att säkerställa kvalitet behövs aktuell och specifik information samt tillförlitliga metoder för att göra analyser och förutsägelser av miljöpåverkan från en verksamhet och alternativ för lokalisering och utformning. Dessutom ska resultaten av MKB-arbetet förmedlas på ett effektivt sätt för att underlätta kunskapsåterföring och integrering i planerings- och beslutsprocessen.

Indikatorer behövs

Ett sätt att stärka integreringen av miljömålen i planering och beslutsfattande är att utveckla bättre prognosverktyg. Därigenom ökar möjligheterna att presentera kvalificerade prognoser i arbetet med MKB, t.ex. avseende biodiversitetsfrågor. För att göra mätbara prognoser behövs någon form av indikator. Indikatorerna som måste mäta något väsentligt – mot eller från målen. Det innebär även att miljömålen måste brytas ner till det som är regionalt eller/och lokalt relevant för att därmed bli operationella. Dessa miljömål måste också vara kommunicerbara och gå att förankra hos politiker, planerare och den breda allmänheten. Av indikatorerna krävs, förutom att de ska fungera som mått på väsentliga miljöeffekter, att det är relevanta för problemet. Det gäller naturligtvis därför även att indikatorerna är lokalt och regionalt relevanta samt kommunicerbara.

Fokusarter som ett verktyg

Inom projektet arbetar vi med miljömål och indikatorer genom att till-lämpa GIS-baserade prognosverktyg i MKB och SMB. I vårt arbete utgår vi från regionala och lokala miljömål och använder olika fokusarter som indikatorer. Dessa fokusarter representerar olika biotoper och skala i landskapet, samt är känsliga för det aktuella problemet, som i vår studie utgörs av habitatförlust och fragmentering orsakad av urbanisering. Inom projektet arbetar vi med att utvärdera olika prognosverktyg, huvudsakligen på landskapsnivå. Dessa prognos-verktyg kan se olika ut. Några baseras på statistiska samband mellan förekomst av fokusarter och olika miljövariabler. En annan typ är expertmodeller där arternas krav tas fram utifrån litteratur samt i samarbete med artexpertis. Syftet är att utveckla kunskap och metoder för att ta hänsyn till naturvärden och biodiversitet i MKB och fysisk planering.

MKB kan varna i tid

Eftersom nya planer och projekt ska föregås av en miljöbedömning finns det möjlighet att tidigt upptäcka och slå larm om nya hot mot miljön. Strategisk miljöbedömning, där man studerar framtidsscenarier och olika handlingsalternativ, kan utvecklas till ett effektivt styrmedel. I dessa kan man genom olika prognosverktyg mäta och visualisera miljöeffekter och därigenom få möjlighet att styra samhällsutvecklingen mot miljömålen. Det finns också möjlighet att länka mellan lokal, regional och nationell nivå och till miljöövervakning.

Vid prioritering och förankring av miljömål i beslutsfattande krävs ett brett deltagande av samhällets olika aktörer. Detta innebär ett behov av effektiva, systematiska och kommunicerbara metoder för att gå från mål till handling.

Forskning pågår

Projektet ”Prediktionsverktyg för biodiversitet i fysisk planering och MKB” bedrivs vid Institutionen för Mark- och vattenteknik, KTH I Stockholm. Det finansieras av Naturvårdsverket och är en del av forskningsprogrammet “Naturvårdskedjan”, som samordnas av Centrum för biologisk mångfald.