TEMA: MILJÖMÅL

CBM har tagit fram en ny rapport om död ved på uppdrag av Naturvårdsverket. Rapporten heter Död ved i levande skogar – Vilket mål bör vi sträva efter och hur når vi det? Redaktörer är Johnny de Jong och Malin Almstedt . Rapporten består av fyra delar: Död ved i levande skogar – en översikt (av Malin Almstedt och Johnny de Jong), Vilken kvalitet och kvantitet av död ved krävs för att bevara biologisk mångfald i skogen? (av Johnny de Jong och Anders Dahlberg), Kunskaper från naturvårdsbiologisk forskning om fördelningen av död ved (av Bengt-Gunnar Jonsson, Nicholas Kruys och Thomas Ranius), Mer död ved i skogen – är skogsbrukets attityder och beteende ett problem? (av Erik Hysing, Jan Olsson, Per Angelstam och Johan Törnblom).

Rapporten kommer att tryckas under sommaren och kan beställas från Naturvårdsverket. Några viktiga slutsatser som lyfts fram är att det är viktigt att fortsätta öka mängden död ved även efter det att delmålet om död ved i ”Levande skogar” har uppnåtts. Mängden död ved bör öka snabbare i vissa områden där det finns bättre förutsättningar att bevara arterna. En viss andel av landskapet bör bestå av högkvalitativa biotoper där mängden död ved är betydligt större än idag. I rapporten diskuteras olika nivåer av död ved och hur stor andel av landskapet som bör hysa högre kvaliteter.