Några av de illustratörer som ingår i bokprojektet Nationalnyckeln till Sveriges fauna och flora: Roland Johansson, Martin Holmer, Elizabeth Binkiewicz, Karl Jilg, Torbjörn Östman, Helena Samuelsson, Jan-Åke Winqvist. Under Flora- och faunavårdskonferensen visades prov på alster från kommande volymer av Nationalnyckeln. Elizabeth Binkiewicz visade också hur en bild blir till från skiss till färdig teckning. Även mossor målade av Pollyanna von Knorring visades.
Foto: Kent Pehrzon
TEMA: MILJÖMÅLVid världstoppmötet i Johannesburg 2002 antogs ett mål om att kraftigt minska förlusten av biologisk mångfald till år 2010.

Årets Flora- och faunavårdskonferens diskuterade hur vi bäst når dit. Riksdagen beslutade 1999 om femton miljökvalitetsmål. Senare har delmål preciserats, varav några berör hotade arter. Det är Miljömålsrådet som samordnar arbetet mellan myndigheterna och ser till att myndigheternas resurser utnyttjas så effektivt som möjligt. De gav i februari ut en utvärdering av arbetet som ska ligga till grund för regeringens proposition 2005.

För att täcka de luckor som inte redan täcks av de nuvarande femton miljömålen har Naturvårdsverket tagit fram ett förslag på ett 16:e miljömål: ”Ett rikare växt- och djurliv”. Sex nya delmål föreslås: 1) Regionala landskapsstrategier för biologisk mångfald. 2) Restaurering av biotoper. 3) Nationell vägledning för bevarande av geografisk och genetisk variation. 4) Skydd av hotade arter. 5) Främmande arter. 6) Förvaltning av viltstammar.

Hur slutversionen kommer att se ut vet vi inte eftersom Miljödepartementet just nu försöker sammanställa de hundratalet remissvar som kommit in och göra ändringar i förslaget.

Vad gör då Sverige för att nå målen? Miljöminister Lena Sommestad poängterade i sitt tal under konferensen att miljöbudgeten har ökat tiofalt under tioårsperioden 1996–2006. Hon talade om satsningar på tätortsnära och kommunal naturvård och menade att det är strategiskt att även satsa så att även befolkningstäta områden har nära tillgång till natur.

Ambitionerna är höga. Man anser att de stora miljöproblemen ska vara lösta inom en 20–25 årsperiod, en generation. För detta krävs väsentligt ökade resurser och insatser förutom det som görs inom de befintliga miljömålen. Därför kommer antagligen regeringen i miljöpropositionen 2005 att föreslå nya delmål inom ramen för ett 16:e miljömål. Dessutom kommer ytterligare delmål för de befintliga målen att formuleras.

Miljödepartementets ökade satsning på naturvård är uppskattad bland naturvårdare men samtidigt är länsstyrelserna oroliga för att det inte ska finnas administrativa resurser för att kunna göra ett effektivt arbete. Vi får hoppas att även regeringen tar sitt ansvar för dessa problem.