Tre glada herrar i slutet av maj vid ett seminarium som presenterade projektet för taxonomiskt intresserad från hela landet och Norden. Från vänster artikelförfattarna: Torleif Ingelög, Ulf Gärdenfors, Fredrik Ronquist.
Foto: Johan Samuelsson
TEMA: GOD NATURVÅRDDet kom ett glädjande besked i vårpropositionen. Regeringen gav ArtDatabanken i uppdrag att ta fram bestämningshandböcker över alla Sveriges 50 000 flercelliga arter. Hela projektet beräknas ta 20 år och inkluderar en avsevärd upprustning av den taxonomiska infrastrukturen i Sverige.

Uppdraget ingår i en större satsning på forskning kring biologisk mångfald och uthållig utveckling med det sammanhållande temat: ”Inventering och studier av i Sverige nu levande arter, deras livsbetingelser och funktion i det ekologiska samspelet samt deras naturliga beteenden. Konsekvenser för miljöarbetet.” För detta paket avsätter regeringen 140 miljoner kronor/år 2002-2003 och 160 mkr 2004. Av dessa avsätts 40 (10+10+20) mkr till ArtDatabanken för de inledande tre årens arbete. Resterande medel ska utdelas av de båda forskningsråden Vetenskapsrådet respektive det nybildade forskningsrådet FORMAS. Av pengarna till FORMAS förväntas 10 mkr/år 2002-03 och 20 mkr att öronmärkas. År 2004 till de biologiska museerna, bl.a. för det merarbete de får i samband med det taxonomiska projektet. Satsningen innebär att man erkänner vikten av en väl utbyggd infrastruktur i form av taxonomisk kompetens och välfungerande museer som en bas för annan biologisk forskning och miljöarbete i samhället.

Handböckerna

Bestämningshandböckerna ska skrivas på svenska och planeras att ges ut både i bokform och i digital form. De ca 30 000 arter som bedöms vara möjliga att identifiera med icke avancerad teknik skall beskrivas i detalj, inklusive deras förekomst och levnadssätt. För en stor andel av arterna skall det även finnas utbredningskartor och illustrationer i form av akvareller och detaljillustrationer i tusch eller motsvarande. De grupper som omfattar resterande ca 20 000 arter kommer att beskrivas ned till lämplig nivå, t.ex. familj, varefter arterna sannolikt redovisas i katalogform.

Vetenskapligt arbete

Stora grupper av organismer, t.ex. primitivare svampar, rundmaskar och kvalster, är allt för dåligt kända för att det skall vara möjligt att idag skriva bestämningshandböcker som täcker alla arter. Här måste först göras grundläggande vetenskapliga utredningar kring artavgränsningar, nomenklatur och klassifikation, liksom inventeringar av vilka arter som finns i landet. Det vetenskapliga arbetet kommer att vila på tre ben: (1) stipendier till inhemska och utländska forskare, (2) doktorandtjänster i taxonomi och (3) forskartjänster. Inventeringarna kommer att göras dels av forskarna själva dels av särskilt anställda inventerare som gör mer generella insamlingar med hjälp av t.ex. malaisefällor på land och bottenhuggare och skrapor i sjöar och hav. Hela projektet förutsätter ett omfattande samarbete med alla landets institutioner och museer där taxonomisk forskning bedrivs.

Projektstab på ArtDatabanken

Projektet koordineras från ArtDatabanken och förhoppningsvis kan en projektledare anställas redan under hösten 2001. I övrigt kommer en projektstab med redaktörer och datafolk att successivt byggas upp. För att kunna bedöma och prioritera bland ansökningar skall även ett vetenskapligt råd inrättas med representanter för olika institutioner och organismgrupper. Det skall dock betonas att hela projektet än så länge enbart är på planeringsstadiet. Mera information kommer efterhand att presenteras på ArtDatabankens hemsida.