TEMA: GOD NATURVÅRD

CBM samarbetar med Statens institut för ekologisk hållbarhet, IEH, i en informationssatsning under hösten och vintern 2001. Syftet är att stimulera arbetet med naturvård och biologisk mångfald inom ramen för systemet med lokala investeringsprogram, LIP, och andra bidragsformer.

Satsningen riktar sig främst till dem som vill genomföra praktiska naturvårdsprojekt ute i kommunerna. Vi kommer bland annat att ge exempel på projekt som går att genomföra samt informera om vilka bidrag som går att söka och vem som arbetar med naturvårdsprojekt inom olika områden.

Information kommer att finnas tillgänglig på IEH:s hemsida, www.ieh.se, från och med slutet av augusti och kommer att uppdateras kontinuerligt. Satsningen utmynnar i en konferens om praktiskt naturvårdsarbete som vi hoppas kommer att attrahera intresserade deltagare från hela Sverige.

Kontaktpersoner

Lena Eriksson, IEH, Lena.Eriksson@ieh.se 090-786 70 93

Veronika Areskoug, CBM, Veronika.Areskoug@cbm.slu.se 018-67 27 07

Faktaruta

Lokala investeringsprogram, LIP, är ett initiativ från regeringen, som avsatt 7,2 miljarder till programmen under åren 1998 till 2003. Syftet är att öka takten i omställningen av Sverige till ett ekologiskt hållbart samhälle. Tillsammans med exempelvis lokala företag och organisationer ska kommunerna kunna få bidrag för att genomföra åtgärder som ska öka den ekologiska hållbarheten. Ett bidragsberättigat område är naturvård och biologisk mångfald.