TEMA: GOD NATURVÅRD

I arbetet med biologisk mångfald ställs vi dagligen inför konflikter mellan olika intressen. Ett nystartat EU-projekt kallat Bioforum ska dokumentera konflikter mellan bevarandet av biologisk mångfald och olika former av icke hållbart nyttjande. Syftet är att bättre förstå hur konflikterna ska undvikas eller lösas. Egentligen vore det nyttigare att vända på steken, och studera de goda lösningarna istället för konflikterna. Här i Biodiverse lyfter vi oftast fram problem för biologisk mångfald, som har sin grund i sådana intressekonflikter, men i detta nummer vill vi istället fokusera på de goda exemplen. Hur lyckas man undvika konflikter mellan bevarande och nyttjande av mångfalden?

Lokalt engagemang och brett deltagande

Jag tror att ett genomgående drag hos de goda exemplen är det lokala engagemanget och ett brett deltagande, i synnerhet av alla de som har intressen att bevaka, vilket är både myndigheter, företag, organisationer och allmänhet. En forskare kan visserligen utifrån sitt vetenskapliga, och oftast strikt biologiska perspektiv, föreslå logiska lösningar för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Lösningen kan dock visa sig ogenomförbar när den prövas i verkligheten, om den inte utarbetats tillsammans med dem som berörs.

Dialog mellan forskare och naturvårdare

Forskningsprojekt som angriper naturvårdsproblem har mycket att vinna på en dialog med dem som ska genomföra naturvårdsinsatserna, och i högsta grad med dem som ”drabbas” av insatserna. I dialogen kan nya forskningsbara frågeställningar dyka upp, som om de besvaras ökar möjligheterna till friktionsfritt genomförande av naturvårdsåtgärderna.

Framgångsrika aktionsplaner i vissa sektorer

För sex år sedan publicerades aktionsplanerna för biologisk mångfald, och många av de åtgärder som där fördes fram har idag genomförts framgångsrikt. Istället för att klanka på mydigheterna för att de inte genomfört allt, vilket vi ibland ägnar oss åt, vill vi nu lyfta fram allt det som har lyckats. Vår inbjudan till de fem berörda myndigheterna att bidra med goda exempel möttes dock med viss skepsis, och alla såg inte nyttan i att berätta om vad som gått bra. Det är synd, eftersom aktionsplanerna faktiskt bidragit med mycket gott för biologisk mångfald i Sverige.