Rune Frisén mottar ArtDatabankens naturvårdspris av miljöminister Kjell Larsson. Skulpturen ”Livsformer” har skapats av konstnär Sam Westerholm.
Foto: Staffan Claesson/SLU
TEMA: GOD NATURVÅRD

ArtDatabankens naturvårdspris för år 2001 tilldelades Rune Frisén med motiveringen att han är ”en av de främsta företrädarna för naturvården i Sverige genom tiderna. Han har med mod, kraft, envishet, kunskap och obändig entusiasm under sin långa gärning bidragit till många av naturvårdens segrar, både på nationell och regional nivå, som gör att en stor andel av den svenska naturen idag är skyddad på olika sätt.” Rune var en av några få pionjärer vid uppbyggnaden av den offentliga, statliga naturvården vid länsstyrelserna på 60-talet. På den tiden fick man börja med att uveckla metoder för inventering och klassificering av naturvärden.

Rune Frisén har ständigt lyft fram behovet av mer resurser för säkerställande av natur och en skärpt lagstiftning, bl.a införandet av ett biotopskydd. Arealen skogsreservat som i dag finns i Sverige hade troligen varit betydligt mindre om inte Rune hade drivit på och hävdat hur viktigt det är att bevara värdefulla områden. Han har vågat ta beslut och lyckats ordna finansiering för att skydda dessa skogar. Han har bidragit avgörande till ökade anslag för markköp bl.a. genom att ta beslut om köp av skog som Naturvårdsverket egentligen inte hade täckning för. Förutom ett mycket aktivt arbete för samordning och förstärkning av den nordiska naturvårdsstrategin, har han medverkat i bildandet av ArtDatabanken och har varit dess ordförande ända från tillkomsten fram till år 2000.

Sina naturstudier började han som sjöscout, skrev en licentiatavhandling om Östersjöns skärgårdar och avslutade passande nog sin tjänst vid Naturvårdsverket med ett skärgårdsprojekt som bl.a. omfattar en bevarandestrategi för landets kust och skärgårdsområden.