TEMA: NATURVÅRDENS POLITIK

Under hösten som gått har saker inträffat som kommer att få stort inflytande över hur Sveriges naturvård utvecklas under lång tid framöver.

För det första har regeringen lagt en ny budget. Som många vet vid det här laget innebär den bland annat en mycket stor neddragning av de medel som tidigare planerats användas till att skydda skog. Från miljödepartementet är man väl medveten om att målet att skydda 400 000 hektar skog före år 2010 inte kommer att uppnås, och nu efterlyser man nya former för skogsskyddet. En utveckling av skyddsformer är välkommen, men den får inte ske förhastat och innebära att vi på något sätt riskerar de ekologiska värden som skogar med lång kontinuitet hyser.

För det andra har Klimat- och Sårbarhetsutredningen presenterats. Där konstateras att klimatförändringar redan nu påverkar arternas utbredningsmönster och att många arter börjar krypa norrut, vilket bland annat medför risken att nya smittor och skadegörare tar plats i vårt land. Att nya artinvasioner har kolossala konsekvenser för våra svenska ekosystem står bortom allt tvivel och här finns en stark koppling till skyddet av skog med välutvecklade artsamhällen och höga naturvärden. Mycket tyder nämligen på att ett artrikt ekosystem bättre kan stå emot trycket från klimatförändringar än ett fattigt. Man talar om resiliens hos stabila ekosystem. Plötsligt visar sig biologisk mångfald ha ytterligare ett värde som vi inte kan bortse ifrån.

CBM är ingen idéburen organisation med ideologiska agendor. Vi arbetar vetenskapligt med kunskap om biologisk mångfald. Men händelser som de ovan visar att vår verksamhet har stark samhällskoppling och vi månar om att leverera faktaunderlag i rätta händer. Vårt ställningstagande om vi har något är att vi står och faller med den biologiska mångfalden. Det är ett faktum vi aldrig kan springa ifrån. Därför är det också prioriterat för oss att peka på sambanden mellan de val samhället gör och långsiktiga konsekvenser för vår gemensamma biologiska resursbas. Det är en ständig diskussion mellan olika intressen. I det här numret av Biodiverse lyfter vi några exempel på inlägg som visar hur vårt förhållande till naturen är integrerat i hela samhället och hur politiska beslut slår igenom på alla nivåer.