Bombus distinguendus
Foto: Björn Cederberg
TEMA: TURISM

Byxbin, pälsbin och gökbin är några av det 80-tal vilda biarter som visar på starkt vikande trender i Sverige. Tre arter befaras redan ha försvunnit. Orsaken till att de vilda bina minskar är bla blomsterbristen i jordbrukslandskapet. Alla biarter matar sina larver med pollen, vissa bara med pollen från en eller några få växtarter. Blombristen beror på herbicidanvändning, tidig slåtter av vallar, hårt betestryck, övergödning, beskogning av ängsmark med mera. Uppsala universitet och ArtDatabanken vid SLU kommer att i ett gemensamt projekt försöka belysa vad som bör göras för att rädda den nyckelresurs som de vilda bina och humlorna utgör som pollinatörer.