Stjärtmes (Aegithalos caudatus) fångad i ett av fågelstationens nät i höstas
Foto: Jonas Waldenström
TEMA: TURISMI Ottenby på Öland kombineras naturvård med turism. Ju fler turister som besöker Otteby Naturum på Ölands södra udde, desto mer pengar går till fågelforskningen på Ottenby fågelstation.

Ottenby fågelstation och Ottenby Naturum är belägna på Ölands sydspets i det gamla samhället som omger fyren Långe Jan. Eftersom landskapet är präglat av generationers betes- och slåtterdrift har områdets flora och fauna höga skyddsvärden. På de vidsträckta Schäferieängarna häckar flera vadararter som sydlig kärrsnäppa, brushane, rödspov och skärfläcka. I Ottenby lund flöjtar sommargylling och mindre flugsnappare under de ekkronor där sällsynta lavar lever. Under flyttningstiderna vår och höst präglas Ottenby mer än något annat av flyttfåglar varje år fångas drygt 17 000 fåglar på fågelstationen.

Förändringar i fågellivet

Fågelstationen tillkom 1946 och har som huvuduppgift att övervaka förändringar i fågelfaunan genom att mäta intensiteten av sträcket förbi Ottenby. Detta görs dels med en standardiserad fångst av småfåglar och vadare och dels med direkta sträckräkningar (antalet fåglar i sträcket räknas). Årligen bedrivs flera riktade forskningsprojekt på olika aspekter av fågelflyttning. Dessa projekt kan exempelvis handla om fåglars magnetorientering, fettupplagring eller fåglar som bärare av olika sjukdomar. Projekten bedrivs ofta i samarbete med universitet i Sverige och utomlands.

Turistmetropol

Öland är berömt för sin särpräglade natur och sina varma somrar som bjuder på goda badmöjligheter. Varje sommar besöker ca en miljon turister Öland och en stor del av dessa hittar också ned till Ottenbyområdet (150 000 besökare).

Fyren Långe Jan och fågelstationen har varit ett lockande turistmål under lång tid, och med tiden föddes tankar på att vidareutveckla området. För att bättre kunna erbjuda turister information om kulturen, naturen och fåglarna på södra Öland uppfördes därför Naturum 1996.

En av grundtankarna med Naturum är att förmedla kunskap och empati kring fåglar i synnerhet och vårt ekologiska system i allmänhet. Ottenby Naturum är en modern utställning som genom en blandning av avancerad teknik och konstnärliga framställningar lockar till aktivitet bland besökarna. Utställningens teman bygger dessutom på – och besvarar – just de frågor som tusentals turister under 30 års tid ställt till fågelstationens personal: ”Varför seglar rovfåglar runt, runt?”, ”Hur kan en hel flock reagera samtidigt?”, ”Hur hittar fåglarna dit de ska?”, ”Hur kan göken lägga olikfärgade ägg?”osv.

Turism och forskning i symbios

Fågelstationen och Naturum drivs av Sveriges Ornitologiska Förening och är starkt knutna till varandra. Båda sprider kunskap om fåglar och fågelflyttning och tillsammans kan de erbjuda information till lekmannen så väl som till den redan initierade. Man kan följa med på ringmärkningsguidningar och exkursioner, eller bara njuta av utsikten från fyren.

En av grundtankarna är att turismen ska generera medel till fågelforskningen, dvs att överskott från Naturum kommer fågelstationen till godo. En andel av entréavgifterna går därför direkt till fågelstationen och inkomster från guideverksamhet delas mellan verksamheterna. Ett besök på Naturum ger därmed en grundplåt till miljöövervakningen – en ovanlig fördelning i turistsammanhang.