Ulrica Messing, nytt statsråd på Näringsdepartementet med ansvar för turistpolitiken
TEMA: TURISM– nya turismministern vill locka besökare med naturupplevelser. Vid den senaste omorganisationen av regeringen flyttade Ulrica Messing till näringsdepartementet. Där ansvarar hon bland annat för turismfrågor. Biodiverse ringde upp för att få Messings synpunkter på om, och i så fall hur, turism och biologisk mångfald hänger ihop.

Finns det någon självklar koppling mellan biologisk mångfald och turism?

– Mycket av den turism som finns grundar sig på de naturtillgångar vi har, till exempel sjöar, skärgård, fjäll och bergslagsskogar. Ofta är det ju de naturförutsättningar som finns i ett land som skapar underlag för turistnäringen.

Kan turism gynna biologisk mångfald?

– För att gynna mångfalden måste man ha kunskap om den. När fler människor lär känna vårt land och andra länder, får de ökad respekt för den mångfald, rikedom och också skörhet som finns i naturen. Ju mer kunskap man har, desto mer beredd är man att försvara minoriteter och utdöende arter.

Tycker du att turismen fungerar på det sättet idag?

– Ja, det tycker jag att den gör. Det är klart att man skulle önska att det fungerade ännu bättre, men om man tittar internationellt har det till exempel funnits en stor uppslutning för att slå vakt om valar. Här i Sverige har en del av våra rovdjur periodvis varit utrotningshotade, men genom ökad kunskap och medvetenhet bland många människor har de kunnat bevaras.

Strävar regeringen efter ett ökat resande?

– Ja, att de naturtillgångar som finns i vårt land ska vara tillgängliga för alla är oerhört viktigt. Det krävs naturligtvis respekt och försiktighet, så att man inte reser på bekostnad av de tillgångar som finns, utan har en besöksfrekvens som tar hänsyn till det man vill bevara.

Innebär ett ökat resande någon risk för den biologiska mångfalden?

– Det kan finnas risker i känsliga miljöer. Därför gäller det att hitta en balans, så att så många som möjligt kan få njuta av de tillgångar som finns, samtidigt som de lär sig respektera de miljöer de besöker. Ibland måste det sättas gränser för hur många människor som får besöka en speciell plats. Det finns ju många ställen som vi självklart måste vara rädda om, till exempel i fjällen och i skärgården.

Vem sätter dessa gränser?

– Det brukar ofta vara Naturvårdsverket.

Kan man använda biologisk mångfald för att locka fler turister till landet?

– Att ha en levande och rik natur är avgörande för turismen i Sverige. Människor från andra länder som kommer hit blir ofta betagna av vår rika flora och djurliv som dessutom är tillgänglig för alla. Utan kombinationen av tillgänglighet och rik biologisk mångfald skulle det inte vara lika attraktivt att till exempel gå i fjällen eller ge sig ut i arkipelagen.

Hur många turister kommer till Sverige på grund av naturen?

– Det är svårt att säga, men i de undersökningar som bland andra Turistrådet har gjort, så säger många turister att de kommer till Sverige tack vare naturen och att det finns många konkreta, ofta fysiska, aktiviteter kopplade till naturupplevelser.

Intresset för så kallade äventyrsresor har ökat, men det är ju inte självklart att äventyrsturisten är intresserad av mångfalden i naturen.

– Det optimala är om det går att kombinera äventyrsaktiviteter med naturupplevelser. Det kräver noggrann planering av dem som lägger upp den här typen av resor.

Hur ska ekoturismen hanteras?

– Jag tror att ekoturism är en viktig nisch och en typ av verksamhet där företagen måste ta täten. Turism med inriktning på natur, kultur och historia är en växande näring och det tycker jag är bra.

Hur vill staten främja den typen av turism?

– Det görs mycket för att det ska bli lättare att driva företag och det kommer även att gynna företag inom turismnäringen. Via en generös lagstiftning för ideella föreningar, som till exempel driver fjällstationer, vill vi uppmuntra dem att fortsätta med den verksamheten. Statens ansvar är att se till att allt runt omkring fungerar – att det är enkelt att vara turist. Det är ett ansvar som vi delar med landsting och kommuner.

Hur då enkelt att vara turist?

– Det ska vara lätt att resa i Sverige. Det ska kännas som om det är korta avstånd trots att vi lever i ett långt land. För det krävs bra kommunikationer. Sedan är det framför allt företagens och föreningarnas ansvar att bli ännu bättre på att profilera sig, så kan staten stötta och underlätta deras idéer och arbete.

Arbetar näringsdepartementet på något annat sätt för en ökad turism?

– Vi jobbar tillsammans med en del andra myndigheter. När det gäller ekoturism, samarbetar vi till exempel med Naturvårdsverket. Min ambition är att vi ska samarbeta ännu mer och vi har bildat ett nytt nätverk kring turism på departementet som jag hoppas kan ge en del idéer kring vad vi kan göra, så att stat, entreprenörer, ideella föreningar, och företag kan komplettera varandra i sitt arbete. Staten stöttar också turistnäringen med pengar varje år.

Finns det gemensamma riktlinjer för turism inom EU?

– När det gäller miljöarbete finns det ett EU-samarbete där vi strävar efter att allt fler länder hamnar på samma nivå. Det kan handla om alltifrån hur man bevarar naturen till utsläpp och källsortering. När det gäller turism kan vi ibland dra nytta av varandras erfarenheter, men det finns inget uttalat samarbete på politisk nivå. Det handlar mer om att fånga upp de förutsättningar som finns lokalt och regionalt.

Tycker du att Sveriges natur marknadsförs på ett bra sätt idag?

– Jag tycker att vi blivit bättre under senare år och jag vill att det ska fortsätta. Naturen är viktig för oss i vår vardag, men också när vi är lediga. Naturen kopplas ofta ihop med rekreation. För att göra den ännu mer attraktiv tror jag att man ska knyta den till olika aktiviteter och konkreta upplevelser.

Hur skulle du vilja marknadsföra Sveriges natur?

– Då skulle jag vilja plocka fram tre olikheter: Jag vill profilera fjällvärlden med dess karghet, stillhet och rika djurliv. Jag skulle också vilja göra en speciell satsning på Sveriges vackra och biologiskt rika skärgård, och till sist en satsning på de djupa skogarna i Bergslagen. Sverige är unikt på det sättet att vi i ett och samma land kan erbjuda så många olika upplevelser och naturtyper.

FAKTA TURISM I SVERIGE

Det finns ca 8 000 turistföretag i Sverige.

1998 stod turistnäringen för 2,8% av den svenska BNPn

Turismen har under 1999 ökat mest i Kalmar län (17%) följt av Halland och Östergötland (12%).

Sveriges Rese och Turistråd AB ägs till hälften av staten och till hälften av näringen. Målet är att båda parter ska skjuta till lika mycket pengar till verksamheten. Staten finansierar bolagets basverksamhet och den övergripande ”imagemarknadsföringen”, dvs varumärket Sverige. Näringen finansierar riktade aktiviteter, dvs produktmarknadsföringen.

Staten satsar årligen ca 68 miljoner kronor på internationell turistmarknadsföring.

I budgetpropositionen 2001 föreslås 10 miljoner kr för insatser i regionalpolitiskt prioriterade områden.

Utöver anslaget över statsbudgeten har betydande belopp satsats på turism, bl a i den s k sysselsättningsmiljarden där 90 miljoner kr går till internationell turistmarknadsföring och 11 milj kr till turismforskning vid ETOUR (European Tourism Research Institute).

Källa: Johan Danielsson Näringsdepartementet