TEMA: INTERNATIONELLTEn handledning om hur etnobotanisk kunskap ska kunna användas för att bevara skyddsvärd natur har publicerats som ett led i UNESCO:s, WWF:s och Royal Botanic Garden at Kew:s globala naturvårdsprojektet ”People and Plants”.

Att man inom naturvården ofta glömmer bort att involvera lokalsamhällen i bevarandet av biologiskt rika kulturlandskap är ett genomgående tema i boken ”Applied ethnobotany: People, wild plant use & conservation”. Boken är en manual för hur man arbetar med traditionellt nyttjande och naturvård.

I de flesta fall är det den traditionella nyttjaren av en resurs som först upptäcker nedgångar i populationer och utbredningar och inte naturvårdsbiologerna. En indikator på utvecklingen av en resurs kan vara priset på produkten på den lokala marknaden. Just den lokala marknaden är också ofta en mycket viktig källa till kunskap om vilka naturvärden och arter som förekommer i området. Cunningham presenterar en manual i 6 steg för en etnobotanisk undersökning av marknaden som kan ge en uppfattning om såväl den lokala biodiversiteten som hållbarheten hos nyttjandet.

Boken har tonvikt på miljövård i Afrika, men är ändå tillräckligt allmängiltig för att de givna råden kan användas av etno- och naturvårdsbiologer för undersökningar i alla världsdelar.

*

Anthony B. Cunnigham ”Applied ethnobotany: People, wild plant use & conservation” (Earthscan, 2001) ISBN 1 85383 697-4.