Foto: Börge Pettersson
TEMA: INTERNATIONELLTÖppna landskap och rik natur ska betalas med hjälp av turism och hantverk. Sedan den sovjetiska tiden har stora delar av det estniska jordbruket blivit olönsamt vilket har som följd att stora ytor växer igen. Inom Väinameri-projektet restaureras nu kustnära områden.

Sedan ett par år tillbaka bedriver svenska WWF ett projekt med estniska naturvårdare och SIDA. Det handlar om det estniska ”innanhavet” Väinameri, som kantas av Matsalu-viken, Dagö (Hiiumaa) och Ormsö (Vormsi). Projektet ska skapa ett system för självfinansierad naturvård. Genom att lyckas marknadsföra bl.a. ekologiskt kött, lokalt hantverk och ekoturism ska projektet på sikt kunna bekosta såväl nyttjandet av betesdjur som allt annat naturvårdsarbete
i kustområdet. Arbetet inriktas på att restaurera och bevara ett kustnära kulturlandskap som har många århundraden av hävd bakom sig, men som under de senaste årtionden alltmer har vuxit igen. Projektet arbetar också mycket med att öka lokalbefolkningens medvetenhet rörande ekologin i dessa kulturlandskap. Parallellt bedrivs även forskning om biologisk mångfald och naturvård.

Arbetet ska ge lokalsamhällena i de kustnära jordbruksbygderna ökade möjligheter att överleva genom att skapa ekonomiska förutsättningar att fortsätta med jordbruk vilket får människor att kunna stanna kvar. Avsikten är att skapa ett lönsamt och långsiktigt hållbar jordbruk som främjar den biologiska mångfalden. De restaurerade naturområdena anpassas dessutom för ekoturism av olika slag. Betade strandängar i området har både en rik flora och besöks av mängder av fåglar, vilket kan locka ekoturisterna.

Genom bete, röjning och annat arbete öppnas landskapet. Totalt bedrivs nu bete på bortåt 3 000 hektar. Det handlar mycket om strandängar, men även även regelbundet översvämmade gräsmarker (floodplains) och lövängar. Inom projektet bedrivs även omfattande vasstäkt.

Projektet har fram till idag främst finansierats av svenska WWF och SIDA men skall med tiden bli helt och hållet självförsörjande.