Inför folket i byn ger forskarna en genomgång av forskningsresultaten från ett biståndsprojekt rörande biologisk mångfald i Kenya.
Foto: Bo Söderström
TEMA: INTERNATIONELLTBiologisk mångfald är en förutsättning för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv och därmed mycket viktigt för svenskt biståndsarbete. Biodiversitetsfrågorna är gränsöverskridande och berör ämnen som fattigdom, livsmedelssäkerhet, hälsa, mänskliga rättigheter och handel. Därför inrättar Sida och CBM ett gemensamt internationellt program för biodiversitet.

Det internationella programmet för biologisk mångfald förläggs till CBM i Uppsala och kommer att omfatta rådgivning till Sida för integrering av biodiversitetsfrågor i utvecklingssamarbeten, rådgivning till regeringskansliet samt utveckling av en svensk resursbas — ett nätverk av personer med kompetens inom området. Vidare kommer programmet att bistå Sida i frågor rörande hantering av hjälpinsatser. Insatserna kan avse långsiktig kapacitetsutveckling av länders institutioner och stöd för regeringsdelegater och icke-statliga organisationer (s.k. NGO:s) för deltagande i internationella förhandlingar. Stödet kan också avse deltagande av ursprungsbefolkningars organisationer i internationella fora och i regionala förmöten och seminarier kring CBD.

Rådgivande funktion

En intern kompetensutveckling inom Sida möjliggörs genom programmet. Initiativet till programmet kommer från Miljöpolicyenheten vid Sida men har sedan utvecklats i samarbete med andra avdelningar på Sida. Enligt planerna kommer arbetet vid CBM att länkas till två andra externa expertenheter som bistår Sida. Redan tidigare finns sådana vid MKB-centrum vid SLU för miljökonsekvensbedömningar och vid Enheten för miljöekonomi vid Göteborgs universitet för strategisk miljöanalys i landstrategiarbete.

Samarbetet mellan CBM och Sida förväntas stärka kopplingen mellan utvecklingssamarbeten och flera svenska universitet. Programmet skapar förutsättningar för bättre kvalitet i utvecklingssamarbetet samt en tydligare belysning av biodiversitetens betydelse för människans sociala och ekonomiska utveckling. I skrivande stund pågår rekrytering av tre nya medarbetare till verksamheten, vilka kommer att presenteras närmare i ett kommande nummer av Biodiverse.