TEMA: INTERNATIONELLT

CBM: s forskningsprogram Naturvårdskedjan har dragit igång på allvar. Programmet består nu av 12 olika forskningsprojekt med forskare från Göteborgs universitet, Umeå universitet, Mitthögskolan, Lunds universitet, SLU, Uppsala universitet, Högskolan på Gotland, KTH och Örebro universitet.

I programmet ingår 18 doktorander, och under september ordnades den första sammankomsten för dessa. Doktoranderna håller nu främst på att formulera sina egna försök, men redan nu diskuterades framtida samarbetsmöjligheter och syntesarbeten. Idén med naturvårdskedjan är att arbeta med konkreta naturvårdsproblem med tvärvetenskapliga metoder.

Forskningen kommer bl.a. att handla om ekonomiska styrmedel, lokalt engagemang, miljökonsekvensanalyser, värdefulla strukturer i jord- och skogslandskapet, indikatorer och tröskelvärden för substrat och biotoparealer. Kunskaper som är avgörande för att utvärdera och utveckla miljökvalitetsmålen.