Foto: Börge Pettersson
TEMA: INTERNATIONELLTPå Skansen i Stockholm hölls i juni i år det fjärde symposiet inom etnobiologiprojektet. Årets tema var människans relation till husdjuren. Precis som tidigare år belystes det specifika temat ur många olika synvinklar.

Under de två symposiedagarna genomfördes sjutton föreläsningar och demonstrationer för att visa den vikt husdjuren har haft och till viss del fortfarande har för människans liv och välbefinnande. Begreppet husdjur inbegrep i detta sammanhang de produktiva djuren inom lantbruket.

Etologiprofessor Per Jensen, SLU, beskrev hur husdjuren genom riktad avel fysiskt och psykiskt har fjärmat sig från sina vilda förfäder. Men också hur vissa behov fortfarande lever kvar till besvär för den nutida djurhållning. Agrarhistoriker Niklas Cserhalmi, SLU, beskrev hur människor vid förra sekelskiftet såg på vanskötsel av djur. Allmogen hade tvärtemot vad stadsbefolkningen ofta påstår en stark empati för djuren och såg ner på folk som misskötte sina djur.

Därutöver pratades om husdjurens roll som råvaror till livsmedel och mediciner samt deras betydelse för skapandet av vårt kulturlandskap och vår mytologi.

Professor Sverre Sjölander, Linköpings universitet, beskrev på ett kåserande sätt hur människans försök att leva sig in i djurens känslor ofta felaktigt leder till ett förmänskligande av dem. Detta kanske kan ses som ett växande problem i en tid då stadsbarn nästan inte har annan kontakt med djur än via tecknade filmer. Filmer som ger en onaturlig bild av naturens ekologiska samspel. En parallell skildring gavs av Skansens Lars-Erik Larsson som beskrev det allt i genom kommersiella fenomenet med Pokémon-figurer. En helt och hållet påhittad natur, som verkar tilltala barn mer än den riktiga.

På symposiet fick deltagarna också stifta bekantskap med Kalle Andersson (77 år) som sedan småskolan har arbetat med arbetshästar, vilket har givit honom ett speciellt förhållande till dessa djur som individer. Vidare genomfördes en guidad byggnadshistorisk vandring med tonvikt på husdjurens boningar ledd av byggnadsantikvarie Karin Blent, Skansen.

Mulens och liens Gräsö

Den tredje och sista dagen, en strålande försommardag, ägnades åt att på plats begrunna vad husdjuren har gjort för att forma det svenska kulturlandskapet och den biologiska mångfalden. Under Lars-Gunnar Bråvanders och Bengt Windelheds ledning genomfördes en heldagsexkursion till Gräsö i norra Roslagen för att studera ett levande ”mulens och liens landskap”.