Slängd mat som samlats ihop.
I juni 2018 gav Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket ut en handlingsplan för minskat matsvinn. En policy brief från SLU Future Food ger rekommendationer för ytterligare åtgärder, utifrån forskning om matsvinn gjord vid SLU.
Foto: Ingrid Strid
TEMA: MAT OCH BIOLOGISK MÅNGFALDHur kommer vi att äta i framtiden? Svaret på den frågan vet ingen idag. Men en sak står klar. Vi måste få till stånd en mer hållbar livsmedelsproduktion. För att stärka och synliggöra SLU:s forskning kring hållbara livsmedelssystem finns SLU Future Food.

SLU Future Food är en forskningsplattform vid SLU vars uppgift är att bidra till att livsmedelssystemen är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara. Plattformen ska identifiera nyckelfrågor, generera vetenskap och söka nya lösningar i samverkan med andra. Arbetet grundar sig på Sveriges arbete med att nå de globala målen för hållbar utveckling.

Livsmedelssystem = ett samlingsbegrepp för alla de processer som behövs för att vi ska få mat.

Tre viktiga områden för plattformen är att bidra till ny forskning, öka kunskaperna i omvärlden och att synliggöra SLU:s kompetens för beslutsfattare. En bärande idé är att plattformen ska underlätta kontakter och samarbete mellan forskare inom livsmedelssystemet som befinner sig på olika ställen i universitetets organisation.

– Vi vill satsa på att driva, stärka, samordna och synliggöra forskning, säger Annsofie Wahlström, som är programchef för SLU Future Food. Vi jobbar mycket med att stimulera forskning, och tvär-vetenskapliga samarbeten och nätverka för att initiera projekt som kan bidra till ett hållbart livsmedelssystem. Vi bidrar ekonomiskt, men i varierande grad; från stödpengar till finansiering av större projekt.

Tvärvetenskap och nätverkande

Plattformen ska identifiera och adressera komplexa frågeställningar som inte kan hanteras av enskilda vetenskapsfält eller discipliner. Därför har SLU Future Food ett tydligt uppdrag att utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt. Kansliet består av en handfull personer, men nätverket är desto större.

– Utveckling av tvär- och mångvetenskapliga arbetssätt är ett pågående arbete, säger Annsofie Wahlström. Sedan vi startade vår verksamhet i augusti 2017 har vi byggt upp ett brett nätverk och initierat ett antal forskningssamarbeten. Vi identifierar relevanta kunskapsbehov och frågeställningar, vi anordnar aktiviteter där vi erbjuder mötesplatser, vi har etablerat ett stort och växande nätverk av forskare och externa intressenter och vi anordnar kurser, workshopar och seminarier för att stärka kunskapen om tvärvetenskapliga former och arbetssätt, vi erbjuder stimulanspengar för att stimulera tvärvetenskapliga samarbeten och forskningsansökningar.

Framtidsperspektiv

Fortune cookies,. Fotograferad för SLU.

Foto: Anders Tukler

När plattformen var nystartad fick specialbeställda lyckokakor hjälpa till att sprida uppmärksamhet, med budskapet att SLU inte sysslar med spådomar.

– Vi tror att framtiden är något man kan påverka snarare än förutsäga, och då kan till exempel framtidsscenarier vara ett sätt att synliggöra olika vägval så att vi kan agera klokt, säger Pernilla Johnsson, som är programsekreterare vid forskningsplattformen.

SLU Future Food är en av fyra framtidsplattformar vid SLU. Framtidsperspektivet är viktigt och genomsyrar mycket av verksamheten. Under våren 2019 lanserade de två framtidsplattformarna SLU Urban Futures och SLU Future Food det gemensamma projektet Framtidslabbet, som kan beskrivas som ett experiment i tvärvetenskapligt framtidstänkande. Under ett års tid får åtta forskare ta del av en ”crash course” i framtidsstudier. Framtidslabbet ska stärka deltagarnas, och i förlängningen hela SLU:s, förmåga att arbeta med och kommunicera ett framtidsperspektiv i sin forskning, men förväntas också bidra till nya tvärvetenskapliga möten och forskningsfrågor.

Kunskap för beslutsfattare

Science for policy är ett annat begrepp som SLU Future Food återkommer till.

– Man kan säga att det handlar om att förse beslutsfattare med vetenskapligt underlag för att de ska kunna fatta faktabaserade beslut, säger Annsofie Wahlström.

SLU Future Food producerar policy briefs med konkreta råd till beslutsfattare. Hittills har det handlat om vitt skilda ämnen som till exempel livsmedelssäkerhet kring frågan om insekter som mat, livsmedelsberedskap, fiskvälfärd och matsvinn. Man vill också nå ut till beslutsfattare genom nätverkande, möten och seminarier och genom en aktiv närvaro på Twitter.

Plattformen arbetar också intensivt med kommunikation genom många olika kanaler. Rapporter, seminarier och konferenser, mer traditionella kommunikationskanaler som hemsida och nyhetsbrev, men även via podden Feeding your mind som tar upp ämnen som bland annat framtidens mat, köttkonsumtion, dricksvatten och vattenhushållning, stadsnära odling, överkonsumtion och matsvinn.

Vad är framtidens mat?

SLU Future Food stimulerar forskning och samarbeten att gro, växa och ge frukt i form av ny kunskap som ska bidra till att nå målet om ett hållbart livsmedelssystem.

Foto: Illustration: Cajsa Lithell

Hur uppnår vi ett hållbart livsmedelssystem och vad är framtidens mat? Det är komplexa frågor. Men några saker står klart. Vi måste få en mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion, minska miljöpåverkan, minska matsvinnet och också väga in ekonomiska och sociala aspekter på hållbarhet. Klimatförändringarna kommer också att ändra odlingsförutsättningarna och kräva strategier för både torka och översvämningar. Några forskningsprojekt som SLU Future Food finansierar täcker ämnen som mat och stad, hållbar mjölkproduktion och konsumtion, hållbara produktionssystem för kött och mjölk, cirkulär ekonomi, resiliens mot extremväder, och framtida produktionssystem.

Bland de projekt som SLU Future Food har stöttat finns också ett dataspel som just nu utvecklas av SLU i samarbete med Högskolan i Skövde. Utgångspunkten är att många svenska konsumenter upplever att de skulle vilja ha mer kunskap om hur matvalen påverkar miljön. I dataspelet driver spelaren ett lantbruk och gör olika val för sin produktion. De val man gör får effekter på maten som produceras, självförsörjningsgrad, matimport, klimatpåverkan, växtnäringshushållning, biologisk mångfald, matsvinn och konsumenternas attityder. Precis som för SLU Future Foods forskningsfrågor är det ett komplext samspel, där mer kunskap kan få stor påverkan för ett framtida hållbart livsmedelssystem.