TEMA: NATURVÅRDENS VERKTYGBli imponerad av den mångfald av "verktyg" och aktörer som finns i naturvården och som beskrivs i 2018 års sista nummer av Biodiverse!

Av artiklarna framgår att naturvården inte är eller kan ses som en isolerad eller antikverad verksamhet. Den har utvecklats från att bara skydda vad man uppfattade som av människan orörd natur, till att nu finnas som en viktig och integrerad del i samhällets alla aktiviteter. ”Paffen”, naturvägledningen, jordbruket, skogsbruket, stadsplaneringen, lagstiftningen, politiken, livsstilarna, maten, infrastrukturen, skyddade områden, nyckelbiotoper, kulturvården, myndigheterna, företagen, allmänheten och så vidare – allt är del i naturvården. Alla kan och måste bidra med sina verktyg inom sina ansvarsområden.

Förändring och utveckling av naturvården sker och behöver ske hela tiden. Hur markägare ersätts för sina insatser inom naturvården, vad som skyddas och varför samt hur samhällsutveckling och naturvård hänger ihop (till exempel med skolskjutsen på en ö). Från att främst skydda enskilda objekt till att se hur naturvården måste ha ett landskapsperspektiv och diskutera i termer av grön infrastruktur. Vår kultur är intimt förknippad med den natur vi levt i och lever i. Men natur- och kulturvården är bara i början av att på ett fruktbart sätt kombineras. Här har Sveriges naturum gjort en stor insats på det området. Hur alla sektorer i samhället kan utveckla sin verksamhet och samtidigt dra nytta av naturvården är också ett område där stor potential finns och som visas i ett internationellt forskningsprojekt. Hur aktörerna i skogsbruket kan utveckla en mer konstruktiv dialog kopplad till naturvården är ytterligare ett utvecklingsområde. Som ytterligare exempel på viktiga nya verktyg i naturvården beskrivs också betydelsen av veterinärmedicinsk kompetens för att övervaka hälsoläget hos vilda populationer. Till exempel att på säkert kunna sätt söva djur när det flyttas av naturvårdsskäl.

Så gläds åt ytterligare ett matnyttigt nummer av om biologisk mångfald som samhällsfråga. Nästa år fortsätter CBM sin forsknings-, utrednings- och kommunikationsverksamhet som vanligt med bland annat 4 nya nummer av Biodiverse. Jag önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt Naturvårdsår!