TEMA: NATURVÅRDENS VERKTYG

Naturvård innebär att skydda och vårda olika typer av natur och arter. Naturvår­den värnar specifika livsmiljöer för djur och växter i syfte att bevara, gynna och upprätthålla den biologiska mångfalden.

Naturvården regleras genom lagar, främst miljöbalken, samt bland annat Skogsvårdslagen. Skydd av naturområ­den för friluftsliv ingår i naturvården. Naturvårdsverket är tillsynsmyndighet för naturvården i Sverige. Myndighe­ten ska verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen uppnås, och också främja hållbar utveckling med utgångspunkt i dessa mål. Det är alltså Naturvårdsverket som är en drivande och samordnande kraft i miljöarbetet. Målet för naturvårdsarbetet är biologisk mångfald i bred betydelse. Särskilt två aspekter står i centrum för Naturvårds­verkets arbete med naturvård: skydd och skötsel av natur, och artbevarande. En tredje aspekt är hållbart nyttjande, som inte i strikt mening enbart handlar om naturvård, utan ses som ett gemensamt ansvar för alla samhällssektorer.