Foto: Nordiska Genbanken
TEMA: BRUKAD MÅNGFALDNordiska Genbanken i Alnarp har som uppgift att bevara nordiska kulturväxter och deras vilda släktingar.

Tillgång till genetisk variation är en förutsättning för ett framtida bärkraftigt jord- och trädgårdsbruk. Nordiska Genbanken (NGB) är ett regionalt centrum för bevarande och utnyttjande av växtgenetiska resurser. Den bildades 1979 och är belägen i Gamla hovbeslagsskolan i Alnarp. NGB lyder under Nordiska Ministerrådet och har elva anställda.

NGB tar långsiktigt bevarandeansvar för nordiska kulturväxter och deras vilda släktingar. För att växtmaterialet ska vara av värde, måste det emellertid vara väl beskrivet och utvärderat. Denna mycket viktiga del av genbankens åtagande sker i samarbete med ett flertal experter vid nordiska institutioner och växtförädlingsföretag.

Allt material och all information ställs till fritt förfogande för växtförädlare, växtforskare och annan seriös användning. NGB lämnar också stöd till nordiska projekt, som rör utnyttjande och förädling av kulturväxter. En del av projekten är av s.k. ”prebreeding”- karaktär, en typ av förberedande växtförädling, där primitivt material bearbetas i syfte att överföra värdefulla egenskaper till modernt material.

Utöver det nordiska engagemanget deltar NGB i internationellt samarbete rörande bevarande och nyttjande av växtgenetiska resurser inom organisationer som FAO och IPGRI, se Biodiverse nr 2/96, samt inom EU:s program för genetiska resurser.

NGB deltar även i internationellt utvecklingsarbete och medverkar bl.a. sedan många år vid uppbyggnad av en regional genbanksverksamhet i några länder i södra Afrika. Detta finansieras av de nordiska biståndsorganen. Ett liknande projekt drivs inom ramen för Nordiska Ministerrådets närområdesprogram i de baltiska länderna.

Hjälp oss finna värdefullt kulturarv!

Tillgång till en bevarad mångfald av våra kulturväxter ökar förutsättningarna för en framtida konkurrenskraftig nordisk växtodling.

I NGB:s frölager både i Alnarp och i bergrum på Svalbard förvaras ca 30 000 fröprov insamlade under en snart 20-årig period. Fruktträd, bärbuskar, vissa grönsaker och prydnadsväxter bevaras i s.k. klonarkiv i fält på olika platser i Norden. Det bevarade
materialet representerar dessvärre endast en liten del av den mångfald av lantsorter, som en gång odlades i våra nordiska länder. Stora delar av detta material var redan borta för alltid, när verksamheten etablerades.

Vi, som arbetar vid Nordiska Genbanken, hyser emellertid en förhoppning om, att det fortfarande finns värdefullt material kvar att samla in. Hjälp oss därför att finna det! Jordbruksväxter såväl som grönsaker, fruktträd och bärbuskar, frö såväl som plantor – allt är av intresse.

Nordiska Genbanken
Box 41
230 53 Alnarp
Telefon: 040 - 46 17 90
Telefax: 040 - 46 21 88
E-post: nordgen@ngb.se