TEMA: BRUKAD MÅNGFALD

För att säkra till gången på livsmedel och läkemedel i framtiden behöver vi tillgång till genetiskt material. Under årtusenden har detta material varit fritt, men med utgångspunkt från Biodiversitetskonventionens stadgande av staters suveräna rätt till sina natur- och genresurser, har alla länder ställts inför en ny situation. En ny marknad uppstår med köpare och säljare av genetiska resurser. Detta kräver ett varje land tänker igenom sin policy på området.

Biodiversitet och framtida genpolitik är namnet på en helt färsk utredning som Bo Bengtsson, SLU, har gjort på uppdrag av Regeringen. Han har haft hjälp av Carl-Gustaf Thornström, SAREC/SIDA, under större delen av tiden.

Utredningen har många olika förslag på myndighets-, regerings och internationell nivå. Av de mer konkreta, nationella åtgärder som föreslås, kan en policykommitté för genetiska resurser nämnas. I den ska alla relevanta aktörer ges möjlighet till dialog med Regeringskansliet om strategiska frågor, både nationella och internationella. Kommittén bör knytas till UD. Huvuduppgifterna ska vara att ge råd åt Regeringskansliet, diskutera policyfrågor inför viktiga förhandlingar m.m.

Vidare förordar utredarna en heltäckande nordisk genbank. Man vill också ha en svensk motsvarighet till denna genbank.