Lärare som diskuterar olika undervisningsstrategier.
Foto: Håkan Tunón
TEMA: PEDAGOGIKAtt man aldrig har lärt sig färdigt är ett viktigt inslag i SLU:s pedagogiska kurser. Även lärare måste lära sig nytt, både faktakunskaper och konsten att förmedla kunskap.

Vi har alla behov av ny och mer kunskap i olika situationer. Det kan gälla såväl den teoretiska kunskapen, om varför t.ex. ett ämne påverkar oss, som den mera praktiska, dvs hur vi konkret skall agera i en viss situation.

Satsa på lärarna

SLU har gjort en stor satsning för att öka lärarnas pedagogiska kunskaper och medvetenhet så att studenternas lärande ska bli ännu bättre. Satsningen har berömts i bl.a. högskoleverkets utvärderingar där vi fått omdömet ”riksledande”.

Vid SLU finns många utbildningsprogram och ett stort antal personer är involverade i undervisningen. Sedan ett antal år finns vid SLU kravet på att lärarna skall ha sex veckors pedagogisk utbildning. För blivande docenter krävs ytterligare fyra veckors utbildning, då främst i handledningens pedagogik. SLU var först i landet med dessa krav.

Först ville lärarna inte!

När kraven på lärarna infördes för några år sedan var lärarna mycket skeptiska och många ansåg sig inte ha råd att ”kasta bort” tid på pedagogisk utbildning, när man i stället kunde använda den till forskningen. Denna uppfattning ändrades med tiden och idag ses det som en förmån att få öka sitt pedagogiska kunnande.

Grundkurserna består främst av moment som ökar lärarnas pedagogiska medvetenhet. Man ska förstå vad som leder till effektivt lärande. Därför ingår moment med inslag av psykologi – hur fungerar en grupp, relationen mellan lärare och student, hur hanterar man konflikter i undervisningen, stresshantering och kommunikation. Men de har även med mera konkreta verktyg som hur man planerar och genomför en utbildning, hur får kunskap liv, kroppsspråkets roll, röst och talvård, IT som hjälpmedel och olika former för undervisning, utvärdering och tentamina.

Egna pedagogiska projekt

Ett viktigt inslag är också deltagarnas egna projekt; varje deltagare ska genomföra ett projekt med syfte att utveckla det egna ämnets eller institutionens undervisning. Det kan exempelvis innebära att man gör om en befintlig kurs med utifrån ett pedagogiskt perspektiv (hur ska delmomenten placeras i tiden för att lärandet ska optimeras), eller att man ändrar examinationsformerna så att den bättre blir en del av lärandet.

Förhoppningen är att SLU:s ekonomiska situation inte gör att man sparar in på utveckling av lärarnas pedagogiska kompetens och medvetenhet.