TEMA: PEDAGOGIK

Under 2003 sände Vetenskapliga Rådet för Biologisk Mångfald ut en enkät till samtliga svenska universitet och högskolor. Bakgrunden är implementering av vissa artiklar inom mångfaldskonventionen rörande tillträde till genetiska resurser och traditionell kunskap. I enkäten efterfrågades bl.a. hur personal utbildas i dessa frågor, vilken policy som tilllämpas och vilka goda exempel på bra kontrakt man ville åberopa.

Vetenskapliga rådet lämnade in en rapport till regeringskansliet där man konstaterade att endast 17 av de 39 tillfrågade lärosätena svarat. Hälften av de som svarade ansåg inte att de berördes av dessa frågor. Svaren visade en anmärkningsvärt dålig kunskap om detta vid svenska universitet och högskolor. Rådet föreslår att att regeringen tar initiativ till en diskussion om hur regelverket ska tolkas och vem som har ansvaret för att det efterlevs. Vidare bör informationsspridning om regleringen av genetiska resurser prioriteras.

CBM driver förutom Masterkursen i biologisk mångfald också sedan 2003 med Sida-stöd en avancerad internationell kurs kring genetiska resurser och immaterialrätt.Vetenskapliga rådets skrivelse visar att behoven vid svenska akademiska enheter är närmast flagrant dåligt tillgodosedda.