TEMA: PEDAGOGIKYtterligare ett miljömål är på väg att ta form, det 16:e ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Förslaget från Naturvårdverket är ute på remiss till 15 mars. Redan tidigare finns mål för biologisk mångfald i flera av de befintliga miljökvalitetsmålen. Hur kommer dessa mål att samverka med det nya förslaget? Under konferensen ställer vi oss frågan om vi nu får de konkreta mål och de effektiva redskap som krävs för att klara den biologiska mångfalden till kommande generationer. Är målen realistiska och uppföljningsbara?

Lena Sommestad kommer och talar om aktuell och kommande naturvårdspolitik. Ett av de speciella delmålen “Främmande arter” i Naturvårdsverkets förslag tas upp och under eftermiddagen dyker vi ned i två viktiga miljöer: havet och skogen, och diskuterar de mål som där finns för biologisk mångfald och hur vi kan uppnå dem. Till sist frågar vi oss hur vi ska kunna hantera helheten vad gäller alla olika mål.

Som vanligt är det det spännande och kunniga talare som medverkar. ArtDatabanken hälsar alla naturvårdsintresserade välkomna till denna årliga träffpunkt för naturvårdare!