TEMA: PEDAGOGIKHyllmeter efter hyllmeter av speciallitteratur rörande folks kunskap om växter och djur, totalt sextio meter, har bevarats intakt på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. De har tillhört den danske etnobiologen Vagn J. Brøndegaard.

Hans specialbibliotek som bl.a. bildat underlag till hans välkända böcker Folk og flora, Folk og fauna och Folk og fä har nu räddats åt omvärlden. Det var genom ett iniativ från Centrum för biologisk mångfald (CBM) och dess Etnobiologiprojekt som Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) i Stockholm kunde engageras i arbetet med att säkerställa att den värdefulla litteratursamlingen även i framtiden skulle hållas samlad och tillgänglig för forskningen. Alternativet hade varit uppsplittring genom försäljning där de enskilda delarna hade gått till olika köpare. Från CBM:s sida har det framförallt varit ansträngningar av Urban Emanuelsson, Ingvar Svanberg och Håkan Tunón som lett till det positiva resultatet.

Sökbar på internet?

KSLA håller just på att ställa biblioteket i ordning efter övertagandet och flyttningen från Brøndegaards sommarbostad i Spanien. Inköpet har kunnat ske med medel från Marcus & Amalia Wallenbergs minnesfond. Akademien avsätter också egna medel för registrering av samtliga skrifter i biblioteksdatabasen Libris och arbetet med att datorisera söksystemet samt tillgängliggöra boksamlingen via internet. Brøndegaards egna detaljerade nyckelord kan användas för sökning. KSLA har vidare ställt medel till förfogande för ytterligare kompletteringar av biblioteket. Även vissa av de redan befintliga böckerna i KSLA:s eget bibliotek håller på att inordnas i den nya boksamlingen. Brøndegaard, som nu är 85 år gammal, fortsätter också att själv tillfoga nya skrifter och böcker till samlingen.

Sextio meter böcker

Samlingen omfattar, förutom ca 60 hyllmeter böcker på skandinaviska språk, men även böcker på andra europeiska språk. Vidare finns närmare 6 000 urklipp och särtryck samt originalen till drygt 600 av Brøndegaards egna artiklar.

Biblioteket ägs av KSLA och sköts av chefsbibliotekarien Lars Ljunggren och bibliotekarien Jimmy Lyhagen, men alla forskare har möjlighet att utnyttja resurserna.

Etnobiologiskt koncept

KSLA vill även skapa ett helhetskoncept med årliga Brøndegaard- seminarier i etnobiologi, då Vagn Brøndegaard själv kan föreläsa eller närvara samt biblioteket och etnobiologin kan användas som en utgångspunkt för seminarieämnet. Arrangerandet av dessa kommer att ske i samarbete med CBM.

Samtidigt med att KSLA övertar biblioteket överlåts också publiceringsrätten till Brøndegaards egna verk på akademien. KSLA kommer således inom kort att ge ut en skrift med ett antal artiklar av Brøndegaard, varav två tidigare opublicerade. Arbetet med att sammanställa en bibliografi över hans omfattande produktion har också påbörjats. Bibliografin ska publiceras både som tryckt skrift och som databas på KSLA:s hemsida. Härutöver kommer ett 30-tal av hans artiklar på danska och tyska att skannas in och publiceras på nätet. KSLA har också ambitionen att elektroniskt publicera bokserierna Folk og flora, Folk og fauna samt Folk og fä på hemsidan men detta ligger en bit in i framtiden.