TEMA: PEDAGOGIKVad gör samiska skolbarn i hockeyrinken? Hur ser tångmärlornas kärleksliv ut? Vilka är våradonisens vänner och fiender? Hur ser det ut inuti ett bålgetingbo? Hur sprider blåsippan sina frön? Har det funnits vilda lärkträd i de svenska fjällen? Hur kan man följa blåmesens familjeliv utan att störa? Ruvar getingarna sina ägg? Finns det svenska fåglar som dricker nektar? Hur kan man hjälpa vildbina med boplatser?

Detta är exempel på frågor som man får svar på i det nya nätläromedlet Ett myller av liv. ”Myller”, som vi för enkelhetens skull kallar nätplatsen, är uppdelad i sex olika naturtyper:

 • Skogen
 • Fjället
 • Sjön/ån
 • Havet
 • Jordbruket
 • Staden

Stor vikt har lagts vid de båda sistnämnda. Jordbrukslandskapet och staden är ju de miljöer som har utsatts för den allra mest radikala förändringen av människans verksamhet och samtidigt de ”naturtyper” där vi tillbringar vår mesta tid. Naturen följer ju faktiskt med oss var vi än befinner oss. Vi behöver inte gå längre än till ett ruttet äpple i fruktskålen i köket för att bananflugornas fortplantning ska uppenbaras i sina detaljer. Fästingen i knävecket efter en skogspromenad är ännu mer påträngande och ger anledning till funderingar över livscykler och sannolikheter.

Varje naturtyp delas i sin tur upp i sex olika avsnitt. Havet delas t.ex. upp i:

 • Fakta
 • Utblick
 • Förr och nu
 • Ut och undersök
 • Mångfalden
 • Hjälp havet

 

Under Fakta hittar eleven de olika grupperna av växter och djur. Utblick visar exempel på havsmiljöer från andra delar av världen medan Förr och nu ger en historisk exposé över havets utveckling genom tiderna. Ut och undersök tillhandahåller elevhandledningar och fältprotokoll för naturundersökningar på plats utomhus. Här finns också tips för specialarbeten etc. Mångfalden tar upp antal arter i de olika miljöerna. Dessutom finns här ett för alla naturtyper gemensamt material om begreppet biologisk mångfald, hotade arter mm. Hjälp (t.ex. havet) slutligen ger tips om vad som kan göras både av samhället och av den enskilde eleven för att den biologiska mångfalden i den aktuella naturtypen inte ska hotas.

På första sidan finns också ett antal rubriker som är gemensamma för alla naturtyper. Bl.a. följande:

 • Frågesport
 • Naturen direkt (länkar till olika webbkameror och satellitsändarförsedda djur)
 • Fråga forskare (Fråga om fisk, Fråga om vilt och jakt etc.)
 • Lärartips
 • Länkar

”Myller” produceras av CBM, SLU Omvärld och WWF tillsammans. Finansieringen kommer från Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond och huvudredaktör är Lars Erik Lindell på SLU Omvärld. Läromedlet behandlar biologisk mångfald (växter och djur; såväl vilda som tama) i Sverige och världen och riktar sig till skolelever, lärarutbildare samt allmänheten.

Vår avsikt med detta projekt är att motverka den biologiska analfabetismen som har brett ut sig alltmer i de årskullar som gått ut skolan från 1970-talet och framåt. En sådan kamp för man ju rimligen bäst på internet där de unga surfar dagligen och stundligen. Där har man en viss chans att de både av misstag och nyfikenhet snubblar över något som de kan finna intressant eller fascinerande. Vi är naturligtvis medvetna om den motsättning som finns i att göra ett läromedel på nätet för att locka barn och ungdomar från datorerna och den konstgjorda cybervärlden ut i naturen och verkligheten! Ändå tror vi att det är ett grepp som har vissa utsikter att lyckas om vi får hjälp av ett antal entusiastiska lärare.

”Myller”-nätplatsen är också användbar och intressant för allmänhet och beslutsfattare eller vem som helst som vill lära sig mer om växter och djur i sin omgivning. Sökfunktionen på första sidan gör att det är väldigt lätt att hitta ett antal platser som behandlar en viss art eller ett visst fenomen.

Vi som har gjort ”Myller” är övertygade om att det är ett ganska unikt läromedel. Största delen av det kan ses som ett tvåårigt reporteruppdrag i naturen med kamera och dator. Det allra mesta av det som skildras är självupplevt och inte sammanställt ur olika böcker. De ca 1 700 fotona är till största delen nytagna av mig som också skrivit huvuddelen av faktatexten. Bilderna vill snarare berätta en historia än vara vackra, artistiska och tekniskt perfekta. Mer än något annat vill de väcka nyfikenhet.

Ett sådant här material kan naturligtvis aldrig bli ens i närheten av komplett i någon mening, varken på grund av materialets komplexitet eller begränsningarna i produktionsresurser. Men ”Myller” byggs på hela tiden för ”Myller” blir aldrig helt färdigt. Just nu består ”sajten” av 1 800 sidor men ingen vet var det slutar…

Under tiden januari–april lanserar vi ”Myller” för skolor och allmänhet på sju olika större orter i Sverige: Uppsala 21.1, Stockholm 28.1, Umeå 4.2, Malmö/Lund 25.2, Borås 3.3, Härnösand 18.3 och Jönköping 20.4. Introduktionen sker i samarbete med Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik i Uppsala, som samtidigt ska presentera sig själva och VIRTUE-projektet från Göteborg.