TEMA: PEDAGOGIK

Under det senaste året har flera av medarbetarna vid CBM arbetat hårt för att slutföra tre utredningar på uppdrag av Miljödepartementet. De tre olika frågeställningarna rörde Konventionen om biologisk mångfald och främmande arter, traditionell kunskap respektive miljökonsekvensbedömningar. Därför behandlades också dessa tre problemställningar i varsitt temanummer av Biodiverse under 2003 (se nr 1. främmande arter, nr 2. MKB:er och nr 3–4. traditionell kunskap). Slutredovisning till Miljödepartemetet var sista februari i år. Totalt lämnades rapporter och bilagor om nästan tusen sidor text in till departementet.

Under det närmaste kvartalet kommer rapporterna att remissbehandlas av olika instanser innan det beslutas om vidare politiska åtgärder rörande svenska insatser för att uppfylla dessa aspekter på mångfaldskonventionen.

Dessa tre rapporter finns nu nedladdningsbara som PDF-filer på CBM:s hemsida under adressen: http://www.cbm.