TEMA: INTERNATIONELLTEn milepel for arbeid med biologisk mangfold i Norge ble passert da Artsdatabanken fikk sin første ansatte fra 1. januar 2005.

Denne nye statlige institusjonen er nå i ferd med å bli operativ, med NTNU – Norges Tekninsk-Naturvitenskapelige Universitet – i Trondheim som vertsinstitusjon. I løpet av 2005 vil 8-10 ansatte være på plass. Med dette har Norge tatt et viktig skritt på veien mot en kunnskapsbasert forvaltning av biologisk mangfold.

Nasjonal informasjonskilde

Artsdatabanken (ADB) skal være en nasjonal informasjonskilde om biologisk mangfold på ulike nivåer, både naturtyper, arter og populasjoner. ADB er en del av det nasjonale programmet for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold, og ble opprettet for å styrke det norske arbeidet med truede [hotade] og sårbare arter, naturtyper og gener. Det er en uavhengig institusjon som skal samarbeide med, men som ikke er bundet til andre organisasjoner eller funksjoner, verken forvaltning, forskning eller frivillige organisasjoner. ADB skal heller ikke drive egen forvaltning, forskning eller feltinnsamling av data.

Rødlister

Ifølge sitt mandat skal Artsdatabanken de første årene prioritere sårbare og truede arter, (”rødlister”), truede naturtyper og introduserte problemarter. Det skal arbeides spesielt med å framskaffe mer data om arter innenfor organismegrupper og naturtyper der oversikten er mangelfull. Det er Direktoratet for naturforvaltning som skal fastsette og forvalte ”rødlistene”, men ADB skal legge fram forslag til klassifisering for bruk i nasjonale ”rødlister” eller endringer av ”rødlistestatus” overfor Direktoratet.

Artsdatabankens arbeidsform vil være å innhente og systematisere digitale data fra andre databaser, gjennomføre kvalitetssikring, bearbeide data om arter og naturtyper og gjøre disse lett tilgjengelige for ulike samfunnsaktører og allmennheten. Slike aktører er lokal forvaltning (særlig kommunene), regional og sentral forvaltning, nasjonal miljøforvaltning, forskning og høyere utdanning, skoleverket, frivillige organisasjoner og andre. Dataene skal være lett tilgjengelige, primært i digital form. ADB skal sikre at innsamlede data kan utveksles internasjonalt i henhold til Global Biodiversity Information Facility (GBIF). På sikt skal ADB også kunne produsere kart, statistikker, artsfunnregistre, naturtyperegistre, rapporter og faktablad om bestemte arter.

Ekspertgrupper

Kvalitetssikring av data skal være en sentral oppgave for ADB. Denne kvalitetssikringen skal i stor grad utføres av oppnevnte ekspertgrupper. Ekspertgruppene vil bli satt sammen av personer med best mulig kompetanse innen hvert fagområde og skal ha en rådgivende funksjon overfor ADB, også når det gjelder prioritering av oppgaver. Ekspertgrupper er nå i ferd med å etableres angående ny evaluering av rødlistestatus for mose, lav, storalger, bløtdyr, edderkopper [spindlar], blomsterfluer, marin fisk og pattedyr [däggdjur].

Alt innsamlet biologisk materiale skal fortsatt deponeres ved de naturhistoriske museene og andre som har et nasjonalt ansvar for dette, mens den digitale informasjonen skal gjøres tilgjengelig via ADB.

Betingelsene for overføring av den digitale informasjonen, og eksisterende eier- og rettighetsforhold knyttet til disse dataene er ennå ikke fullstendig avklart. Mye av de potensielle dataene har hittil ikke vært fritt tilgjengelige. Primærdata er i mange tilfeller en viktig ”kapital” for forskere og forskningsinstitusjoner, og grunnlag for samarbeid mellom forskere og institusjoner. Datafiler er i mange tilfeller heller ikke direkte overførbare til annen bruker i den formen de foreligger, fordi viktig bakgrunnsinformasjon ikke er digitalisert. En kan derfor forutse at slike avklaringer og avtaler vil bli en viktig oppgave for Artsdatabanken.

Artsdatabankens hus i Trondheim ligger vacker vid Nidelva.

Artsdatabankens hus i Trondheim ligger vacker vid Nidelva.

Samtidig vil dette tvinge fram en bedre ivaretakelse for ettertiden av eksisterende data, en mer systematisk primær digitalisering og ivaretakelse av nye data, og ikke minst en bedre mulighet for alle, både forvaltning, interesseorganisasjoner, forskning og undervisning, til å nyttiggjøre summen av informasjon om biologisk mangfold. Artsdatabanken er derfor en meget velkommen nyskapning for norsk naturkunnskap, og det knytter seg betydelige forventninger til den.

Det er allerede etablert god kontakt med den svenske ArtDatabanken, og vi ser frem til videre samarbeid.

Mer information på hemsidan

www.artsdatabanken.no